Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Absolwent geografii i gospodarki przestrzennej (I stopnia) posiada wiedzę z zakresu głównych działów geografii oraz poszerzony zakres wiadomości z zakresu wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Jest on kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka, a także jego wpływu na przeobrażenia środowiska geograficznego. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków. Posiada także umiejętność posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym zna podstawy wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych. Zaliczenie fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach geograficznych II stopnia, na studiach e-gospodarka przestrzenna lub na innych pokrewnych kierunkach studiów. Studia stanowią unikalną w skali kraju ofertę edukacyjną, bazująca na doświadczeniach krajowych i zagranicznych. Oferują szeroki, interdyscyplinarny zakres kształcenia łączący nauki przyrodnicze i społeczne oraz różne formy kształcenia, od zajęć typowo akademickich, poprzez zajęcia projektowe w małych grupach, po ćwiczenia terenowe. Kierunek ten jest realizowany w oparciu o kadrę naukowo-dydaktyczną IGiGP UJ i zaproszonych specjalistów.

Na studiach I stopnia można realizować następujące ścieżki specjalizacyjne:

- geografia fizyczna

- geografia społeczno-ekonomiczna

- gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny

- turystyka

GEOGRAFIA

Absolwent geografii (II stopnia) dysponuje wiedzą pozwalającą na wyjaśnianie procesów i zjawisk fizycznych oraz społecznych występujących w środowisku geograficznym, a także wiedzą dotyczącą rozkładu przestrzennego form działalności gospodarczej człowieka oraz jego wpływu na środowisko geograficzne. Posiada także umiejętność posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym systemami informacji geograficznej.

Podczas studiów kładzie się nacisk na powiązanie wiedzy geograficznej z innymi dyscyplinami oraz jej praktyczne wykorzystanie. Absolwent studiów geograficznych jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka, a także jego wpływu na przeobrażenia środowiska geograficznego. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej, instytucjach oświatowych. Zaliczenie bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia. Studia stanowią unikalną w skali kraju ofertę edukacyjną, bazująca na doświadczeniach krajowych i zagranicznych. Oferują szeroki, interdyscyplinarny zakres kształcenia łączący nauki przyrodnicze i społeczne oraz różne formy kształcenia, od zajęć typowo akademickich, poprzez zajęcia projektowe w małych grypach, po ćwiczenia terenowe. Kierunek ten jest realizowany w oparciu o kadrę naukowo-dydaktyczną IGiGP UJ i zaproszonych specjalistów.

Na studiach II stopnia można realizować następujące ścieżki specjalizacyjne:

- Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego

- Hydrologia, meteorologia i klimatologia

- Geografia społeczno-ekonomiczna

- Rozwój lokalny i regionalny

- Turystyka

- Systemy informacji geograficznej

W ramach studiów I i II stopnia można zrealizować dodatkowo moduły tematyczne:

Transport

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne

Uprawnienia nauczycielskie

Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów turystycznych i geografii.