Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia licencjackie na kierunku GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Rejestracja kandydatów, terminy

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów licencjackich jest zobowiązana założyć w systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie www.erk.uj.edu.pl, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia geograficzne oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto ERK oraz wypełniają formularz elektroniczny. Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz innych ważnych rzeczy można uzyskać na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Zasady rekrutacji

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji. Wynik kwalifikacji oblicza się w oparciu o wyniki matury przedmiotowe, przeliczone zgodnie z tabelą zamieszczoną https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4670/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów są zobowiązane do dokonania w odpowiednim terminie wpisu na studia oraz złożenia w Dziekanacie ds. studenckich Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odpowiednich dokumentów zgodnie z listą zamieszczoną w systemie ERK

Ścieżki specjalizacyjne

Pierwszy rok studiów przebiega według ujednoliconego programu dla wszystkich studentów. Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają ścieżkę specjalizacyjną. Na roku drugim i trzecim studenci studiują według indywidualnych programów, na które składają się: przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty do wyboru, które student wybiera zgodnie z zainteresowaniami.

Ścieżki specjalizacyjne  kierunku geografia i gospodarka przestrzenna:

1. geografia fizyczna

2. geografia społeczno-ekonomiczna

3. gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny

4. turystyka.

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku geografia można uzyskać w Dziale Rekrutacji na Studia UJ
(Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24)
  tel. 12-663-14-01
  tel. 12-663-14-08
  tel. 12-663-14-09
  e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00.