Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Geografia

2-letnie stacjonarne magisterskie studia uzupełniające na kierunku Geografia.

Dlaczego geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim?

Studia magisterskie na kierunku geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim stwarzają szansę doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy na temat funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Studia odbywają się według indywidualnego programu studenta ustalanego z opiekunem naukowym na bazie szerokiej gamy kursów do wyboru w ramach sześciu możliwych ścieżek specjalizacyjnych:

1. funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego,

2. hydrologia, meteorologia i klimatologia,

3. geografia społeczno-ekonomiczna,

4. rozwój lokalny i regionalny,

5. turystyka,

6. systemy informacji geograficznej.

 

Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej gamy stypendiów i wyjazdów do kilkudziesięciu ośrodków zagranicznych w ramach programów ERASMUS i CEEPUS.

 

Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego absolwent jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego zarówno w przestrzeni jak i czasie. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian, jak również prowadzenia działalności edukacyjnej.

Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej hydrologia, meteorologia i klimatologia absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na analizowanie zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w przestrzeni, w tym m.in. ocenę tendencji zmian klimatu, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń atmosferycznych, prognozowanie pogody, ochronę zasobów wodnych w ujęciu ilościowym i jakościowym.

Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej turystyka absolwent dysponuje wiedzą geograficzną oraz umiejętnościami organizacji turystyki i wypoczynku, a także zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Posiada wiedzę humanistyczną, pozwalającą na rozpoznanie potrzeb człowieka w zakresie turystyki i rekreacji oraz wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą mu podejmowanie działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej.

Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej geografia społeczno-ekonomiczna absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym, łącząc w sposób kompleksowy wiedzę o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej.

Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej rozwój lokalny i regionalny absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej.

Po ukończeniu ścieżki specjalizacyjnej systemy informacji geograficznej absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną z geografii i GIS oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie ich zastosowań. Potrafi wykorzystywać programy GIS do rozwiązywania problemów badawczych i praktycznych, jak również zarządzać danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym) z zastosowaniem oprogramowania GIS i znajomością wytycznych obowiązujących w Unii Europejskiej (SDI, INSPIRE).

 

Co po studiach?

Absolwenci kierunku geografia posiadają wiedzę i umiejętności otwierające im możliwości zatrudnienia w różnych instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Przygotowani są do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, państwowej służbie hydrologicznej i meteorologicznej, organach administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, a także pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, oraz wszelkich instytucjach i firmach zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych (geograficznych). Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent może także uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody.

Osoby zainteresowane dalszym rozwojem naukowym mają możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie nauk o Ziemi i środowisku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych lub w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także na studiach podyplomowych UNIGIS lub studiach podyplomowych Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie.

Chcesz wiedzieć więcej?

1. Odwiedź podstrony naszej witryny www.geo.uj.edu.pl!

2. Zajrzyj na naszego facebooka: https://www.facebook.com/IGiGP!

3. Napisz do Koła Geografów i EGEA!

4. Wejdź na www.irk.uj.edu.pl i sprawdź zasady rekrutacji!

5. Przyjdź i przekonaj się sam, że Ziemia nas Kręci!