Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

E-gospodarka przestrzenna

2-letnie studia uzupełniające magisterskie (studia II stopnia)

O studiach

"Człowiek wolny panuje nad czasem. Człowiek, który ma władzę nad przestrzenią, jest po prostu potężny."
Sylvain Tesson

 

studia z przyszłością 2016
Zobacz: www.studiazprzyszloscia.pl

Kierunek studiów "e–gospodarka przestrzenna" powstał z myślą o osobach, które w przyszłości chcą w przyszłości zajmować się zarządzaniem przestrzenią, w sposób nowoczesny, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu przyrodniczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania danego obszaru.

Studia "e–gospodarka przestrzenna" skierowane są do absolwentów kierunków przyrodniczych, społecznych i technicznych studiów I stopnia uczelni polskich i zagranicznych.

 

Zobacz także stronę internetową E-geo!

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku "e–gospodarka przestrzenna" będzie przygotowany do podjęcia pracy wymagającej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi geoinformatycznych w gospodarce przestrzennej. Będzie potrafił zastosować te narzędzia do zarządzania przestrzenią, do sporządzania dokumentów planistycznych oraz do analiz i wizualizacji przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych niezbędnych w procedurach planistycznych. Absolwent kierunku "e–gospodarka przestrzenna" będzie znał przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią oraz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne przy podejmowaniu decyzji przestrzennych w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i dbałością o ochronę przyrody. Będzie potrafił prowadzić analizy środowiska i dokonywać jego oceny, zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Absolwent kierunku "e–gospodarka przestrzenna" będzie kompetentny do realizacji zadań na stanowiskach pracy w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.

Cel studiów

Celem kształcenia na kierunku "e–gospodarka przestrzenna" jest rozwijanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu gospodarki przestrzennej i geoinformatyki. Proponowany kierunek studiów kładzie nacisk na zajęcia specjalistyczne, przede wszystkim na metody wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi geoinformatycznych i zasobów danych przestrzennych w praktycznych działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem aspektów organizacyjno-prawnych gospodarki przestrzennej oraz znajomości dziedzinowego rynku pracy.

Program studiów

Program studiów ma nowoczesny modułowy układ. Zasadniczą część programu studiów stanowi 12 modułów obligatoryjnych (72 ECTS). W ramach modułów fakultatywnych student wybiera w określonych proporcjach moduły z zakresu gospodarki przestrzennej, geoinformatyki, społecznych i przyrodniczych podstaw zarządzania przestrzenią oraz rynku pracy lub korzysta z szerokiej puli zajęć do wyboru oferowanych przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Szczegółowy opis programu studiów publikowany jest co roku w Katalogu kursów.

Rekrutacja

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku "e–gospodarka przestrzenna" mogą ubiegać się wszystkie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) na dowolnym kierunku.

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów magisterskich jest zobowiązana założyć w systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie www.erk.uj.edu.pl, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto ERK oraz wypełniają formularz elektroniczny. Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz innych zagadnień związanych z rekrutacją można uzyskać na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, która dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów na wybranej specjalności oraz jego zainteresowań i planowanej pracy magisterskiej.

Łączny limit przyjęć na studia II stopnia "e–gospodarka przestrzenna" wynosi 50 osób.