Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA! Wnioski wraz z dokumentacją należy składać u wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych - Anny Bartos. 

Kontakt: 

anna.bartos@uj.edu.pl
pok. 1.09 (Instytut Nauk Geologicznych)
tel. 12-664-4358

 

 

AKADEMIKI 

Miejsce w domu studenckim przyznaje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. Aby otrzymać miejsce należy zarejestrować wniosek o miejsce w domu studenckim w systemie USOSweb. Nie jest konieczne składanie papierowej wersji wniosku - wystraczające jest zarejestrowanie wniosku.

Wszelkie informacje można znaleźć -> TUTAJ

 

STYPENDIUM SOCJALNE 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Wszelkie informacje można znaleźć -> TUTAJ 

 

STYPENDIUM REKTORA 

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Wszelkie informacje można znaleźć -> TUTAJ 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta. 

Wszelkie informacje można znaleźć -> TUTAJ 

 

ZAPOMOGA 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Wszelkie informacje można znaleźć -> TUTAJ