Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena zajęć dydaktycznych

Chcemy monitorować jakość prowadzonych na UJ zajęć dydaktycznych, by poznać ich słabe i mocne strony oraz lepiej zarządzać ofertą dydaktyczną UJ.

Zebrane i opracowane wyniki, będące zarazem jednym z elementów systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, są podstawą do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci UJ, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych. Ocenie podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia zakończone w danym semestrze akademickim. Oceniane są wszystkie kursy realizowane w ramach programu studenta. Badanie OZD jest realizowane za pośrednictwem indywidualnego konta USOSweb, na którym widnieje lista ankiet dostępnych dla danego studenta. Anonimowość i poufność danych to dwie powszechnie stosowane techniki mające na celu ochronę danych osób badanych.

Studenckie oceny stanowią istotny element analizy własnej pracy oraz okresowej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego. Wspomagają także kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji o realizowanych w ramach programu studiów kursach i ich prowadzących. Dodatkowo, wysoko ocenionym dydaktykom przyznawane są nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy.

Ocena pracy administracji

W akcji oceny pracy administracji mogą uczestniczyć wszyscy studenci, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych UJ. Począwszy od 1 marca 2015 roku formularze oceny są dostępne za pośrednictwem USOSweb przez cały rok akademicki. Dzięki temu osoby studiujące na UJ mają możliwość wyrażenia swojej opinii bezpośrednio po każdym kontakcie z pracownikiem administracji. Zgromadzone wypowiedzi są regularnie przekazywane ocenionym jednostkom.

Uzyskane wyniki przekazywane są zarówno ocenianym osobom, jak i ich kierownikom. Dostarczają one informacji zwrotnej, która pozwala usprawnić realizację procedur koniecznych dla procesu dydaktycznego. Dodatkowo, do roku akademickiego 2013/14 włącznie, wysoko ocenionym pracownikom administracyjnym przyznawane były nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy (obecnie nagrody te nie są przyznawane).

W Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej pracownicy dydaktyczni i pracownicy administracji byli wielokrotnie nagradzani za swoją pracę.