Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tryb postępowania przed egzaminem licencjackim

Praca licencjacka musi zostać wprowadzona do systemu APD najpóźniej do 15 września, natomiast dokumenty konieczne do obrony muszą zostać złożone w dziekanacie do dnia 30 września, lecz przynajmniej na 7 dni przed planowaną obroną. Obrona pracy odbywa się w ciągu 30 dni od dnia zaakceptowania pracy w systemie APD przez Promotora, w wyznaczonych przez Dyrektora ds. studenckich terminach.
Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora w sprawie trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym

Składanie dokumentów dotyczących obrony pracy licencjackiej powinno być poprzedzone oddaniem wszystkich książek do bibliotek, oddaniem map do zbiorów kartograficznych, wypełnieniem karty obiegowej oraz zamknięciem wszystkich kont bibliotecznych (mamy podgląd w USOS, które konta biblioteczne nie są zamknięte).

Należy sprawdzić w USOSweb czy wszystkie oceny są wprowadzone do systemu (wszystkie formy zajęć muszą mieć zaliczone oceny: wykłady ćwiczenia, nauczanie zdalne...). W przypadku braku jakiegokolwiek wpisu proszę o kontakt z prowadzącym zajęcia. Należy mieć na uwadze, że podstawą do rozliczenia roku jest tylko i wyłącznie wpis w USOS-ie.

W swoich działaniach dotyczących przygotowania pracy należy uwzględnić fakt, że w okresie wakacyjnym większość prowadzących przebywa na urlopach i w tym czasie nie będzie można uzyskać zaległego wpisu do USOS czy też oczekiwać, że praca zostanie poprawiona. W szczególności należy uzgodnić z promotorem termin włożenia pracy systemu APD.

Wymogi

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w UJ warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS, zaliczenie obligatoryjnych przedmiotów oraz zaliczenie III roku studiów.

Osoby, które uzyskały ponad 180 punktów ECTS, mogą przenieść swoją nadwyżkę punktową na studia II stopnia (nadwyżka ta nie może obejmować kursów obligatoryjnych). By tego dokonać należy złożyć wypełnione poniższe oświadczenie:

- oświadczenie dot. przepisania punktów ETCS na studia II stopnia.

Przed obroną należy zapoznać się z zarządzeniem nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

Temat pracy licencjackiej wprowadzany jest do systemu po jego zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora ds. studenckich (w razie braku tematu w systemie proszę o kontakt z dziekanatem).

Przygotowanie pracy dyplomowej do drukowania

Od roku 2019 obowiązuje jednolity dla wszystkich wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (do pobrania na dole strony).

Wszyscy studenci, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do wykonania w systemie APD (https://www.apd.uj.edu.pl) następujących czynności:

a) Wypełnienia formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy.

b) Wypełnienia w APD oświadczenia w sprawie praw autorskich. Z promotorem należy ustalić czy praca może być udostępniana przez Internet.

c) Wprowadzenia do systemu ostatecznej, zaakceptowanej przez opiekuna i przekazanej do recenzji wersji elektronicznej pracy w formacie PDF, scalonej do jednego pliku, oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

d) Jeśli promotor wymaga Wydrukowania z systemu APD przetworzonej pracy z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które będą pojawiać się na każdej stronie wydruku (w lewym dolnym rogu) oraz oświadczenia o którym mowa w punkcie b).

Co należy złożyć promotorowi przed obroną

- pracę dyplomową z wydrukowanymi sumami kontrolnymi – jeśli promotor wymaga wersji papierowej

- oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy

- kartę obiegową

Co należy złożyć w dziekanacie przed obroną

1. Załączniki:

- wniosek o wydanie  dyplomu, (oryginał oraz 1 odpis w języku polskim - bezpłatnie)

Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy JEDEN pakiet odpisów dyplomów w języku polskim lub  w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.  Każdy pakiet jest inaczej płatny –ostateczna kwota do zapłaty jest w formularzu 

- OŚWIADCZENIE – formy wsparcia realizowane na UJ

- OŚWIADCZENIE – o wypełnieniu obowiązków – formy wsparcia

 

2. Spis osiągnięć (nieobowiązkowo)

Osoby, które wykazały się podczas studiów aktywnością naukową (koła naukowe, publikacje itp.) mogą złożyć listę takich osiągnięć lub aktywności wypisaną w punktach, uszeregowaną od spraw najistotniejszych do mniej istotnych. Należy do tego dołączyć także dokumenty poświadczające taką aktywność i osiągnięcia. Jest to związane z treścią suplementu, który będzie wydawany wraz z dyplomem. Dyrektor ds. studenckich dokonuje oceny osiągnięć. Student aby uzyskać wpis w suplemencie o zrealizowaniu ścieżki specjalizacyjnej "Transport" lub "Pilotaż i przewodnictwo turystyczne" musi to zgłosić w Dziekanacie ds. studenckich podczas składania pracy dyplomowej do obrony.
Suplement do dyplomu to dokument, który ujmuje całokształt pracy i osiągnięć studenta podczas studiów wraz z wykazem kursów oraz ocen w poszczególnych latach studiów, a także wynikiem egzaminu dyplomowego.

 Dokumenty proszę składać zapakowane w koszulkę, najpóźniej 7 dni przed terminem obrony.

Przed obroną, po złożeniu wszystkich dokumentów w dziekanacie, zostanie wygenerowany w USOSie numer konta, na który należy wnieść opłatę za druk dyplomu ukończenia studiów w odpowiedniej kwocie.

Zachęcamy wszystkich absolwentów do wypełnienia oświadczenia dot. udziału w badaniach losów zawodowych absolwentów, zwanych Monitorowaniem Losów Absolwentów, (druk dostępny na stronie www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz - po zalogowaniu do sytemu USOS)

Egzamin

Pytania będą obejmowały treści zawarte w zagadnieniach wymienionych w załączniku poniżej. Część z pytań na egzaminie licencjackim będzie związana z tematyką poruszaną w pracy licencjackiej realizowanej na 3 roku studiów.

Pliki do pobrania
docx
Karta obiegowa
pdf
Lista zagadnień do egzaminu licencjackiego
docx
Oświadczenie dot. przepisania punktów ETCS na studia II stopnia
doc
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
pdf
Wniosek o wydanie dyplomu
docx
Zarządzenie w sprawie trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym
doc
Zatwierdzony wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
pdf
OŚWIADCZENIE - TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE ZDALNY EGZAMIN DYPLOMOWY
pdf
OŚWIADCZENIE - FORMY WSPARCIA
pdf
OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW - FORMY WSPARCIA - ZintegrUJ
docx
OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW - DU