Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka Geografii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy dydaktyki i emisji głosu

W związku z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przedmiot będzie nosił nazwę "Podstawy dydaktyki i emisji głosu"
Kurs “Podstawy dydaktyki i emisji głosu” należy zrealizować w SP i należy go zaliczyć przed, lub w trakcie kursu “Dydaktyki geografii I”. Liczba godzin: 30 konwersatorium, 15 ćwiczenia, 15 kształcenie na odległość
ETCS:2
Kurs ten może być realizowany równolegle z Dydaktyką Geografii I, jako propedeutyka dydaktyki szczegółowej
 
Dydaktyka Geografii I Dydaktyka Geografii II
 
Liczba godzin: 270 godzin (150 konwesatorium, ćwiczenia, wykłady, hospitacje w szkołach, kształcenie na odległość, 120 praktyki w szkole podstawowej i liceum)
Semestr: kurs całoroczny, rozpoczyna się w semestrze wiosennym
Forma zaliczenia: egzamin
ETCS:3(DGI)+ 4(DGII)
Warunki wstępne: ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ: Psychologia i Pedagogika
 
Zajęcia w roku akademickim 2023/24 rozpoczynają się w lutym 2024 r. W trakcie semestru zajęcia odbywają się w piątki w sali 1.15 i mają charakter konwersacyjno-ćwiczeniowy. W związku ze zmianą standardów kształcenia łaczna liczba godzin kursu dydaktycznego wyniesie 150. Zajęcia odbywają się w jednej grupie, a hospitacje w szkole w mniejszych zespołach.
 
 
Zarys treści
Polska na tle europejskich systemów edukacji; Karta Edukacji Geograficznej MUG; dobór i układ treści kształcenia; cele nauczania geografii - ich operacjonalizacja i taksonomia; metody i techniki nauczania-uczenia się; standardy osiągnięć i wymagań, systemy oceniania; typy lekcji geografii; wycieczki i lekcje w terenie; praca domowa; rodzaje i sposoby wykorzystania środków dydaktycznych; mapa, podręcznik i zasoby internetetowe w geograficznym kształceniu; zastosowanie GIS i technologii informacyjno-komunikacyjnych w ćwiczeniu umiejętności, organizacja pracy indywidualnej i zespołowej; pracownia geograficzna; obserwacje w geograficznym kształceniu; osobowość i organizacja pracy nauczyciela; Karta Nauczyciela; główne założenia nauczania geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i regionalnej.
 
Wykaz literatury dostępny w USOSie

Terminy i zasady odbywania kursu z dydaktyki geografii i przyrody

Informuję, że obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz.1450 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.Obowiązujące rozporządzenie MNiSzW stawia następujące wymagania studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela: pomyślne zrealizowanie bloku zajęć psychologiczno - pedagogicznych oraz dydaktycznych, jak również zaliczenie praktyk pedagogiczno-dydaktycznych.

Studenci pragnący uzyskać kwalifikacje pedagogiczne proszeni są o rejestrację w USOSie na kursy: "Podstawy dydaktyki i emisji głosu" i "Dydaktyka geografii I". W związku ze zmianą sposobu organizacji kształcenia oba wyżej wymienione kursy zostaną dostosowane do obowiązujących standardów (oznacza to zwiększoną liczbę godzin zajęć). Kursy tj. "Dydaktyka geografii II", "Praktyki z dydaktyki geografii" będą Państwo realizowali w roku akad. 2024/2025.

W Studium Pedagogicznym powinni się Państwo zarejestrować na Pedagogikę dla nauczycieli I i Psychologię dla nauczycieli I, a w semestrze wiosennym na Pedagogikę dla nauczycieli II i Psychologię dla nauczycieli II 
oraz Podstawy dydaktyki (potem Psychologia i Pedagogika III). Wymagana jest zgoda Dyrekcji IGiGP na zapisy do SP w każdym semestrze (formularze dostępne są w sekretariacie IGiGP).

Całość przygotowania pedagogiczno-psychologicznego realizowanego w Studium Pedagogicznym, tworzą zajęcia z pedagogiki dla nauczycieli (90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda), zajęcia z psychologii dla nauczycieli (90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda) oraz praktyka pedagogiczno-psychologiczna (30 godz.).

Proszę zapisywać się na kursy w tzw. nowym trybie: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne / Studium Pedagogiczne UJ
http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne /
Zajęcia nauczycielskiego dydaktycznego przygotowania przedmiotowego realizowane w IGiGP:
1. Podstawy dydaktyki i emisji głosu - 60 godz. (W USOSie widnieje jako Podstawy dydaktyki)
2. Dydaktyka geografii - 150 godz. (w USOSie podzielona na Dydaktykę geografii I i Dydaktykę geografii II)
3. Praktyka dydaktyczna - 120 godz. (60 godz. w liceum + 60 godz. w szkole podstawowej)
4. Dydaktyka przyrody - 60 godz./ i praktyka dydaktyczna 60 godz./ realizowana jako dydaktyka II przedmiotu.

W roku akademickim 2023/2024 kurs Dydaktyki przyrody będzie realizowany w semestrze wiosennym (wykłady i ćwiczenia kameralne, laboratoryjne oraz hospitacje i ćwiczenia terenowe).

Szczegółowe informacje o zapisach do Studium Pedagogicznego oraz o realizacji kursów znajdują się na jego stronach internetowych. Zapisu dokonuje się w systemie USOS on-line po wydaniu zgody przez Dyrektora IGiGP.

Studium Pedagogiczne UJ
http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne /

 

Liczba godzin: 60 (30 W + 30 C,H)
Semestr: wiosenny
Forma zaliczenia: egzamin
ETCS:brak ostatecznych ustaleń

Warunki wstępne Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ: Psychologia i Pedagogika ogólna oraz Psychologia i Pedagogika na poziomie SzP, a także
 Podstawy dydaktyki i Dydaktyka geografii I. Kurs ten przeznaczony jest głównie dla studentów studiów biologiczno-geograficznych, którzy podczas studiów zaliczają przedmioty związane z chemią, fizyką, anatomią, botaniką etc. Pozostali studenci musza zdawać sobie sprawę, że do nauczania przyrody wymagana jest oprócz uprawnień pedagogicznych wiedza merytoryczna z ww dziedzin, czego potwierdzeniem jest zaliczenie podczas studiów odpowiednich kursów (w tym "Biologia dla przyrodników").

Zarys treści
Metodologia praktycznego prowadzenia zajęć z przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej. Podstawy programowe bloku przedmiotowego "Przyroda": cele edukacyjne i zadania szkoły. Dobór i układ treści kształcenia; cele nauczania przyrody; metody i techniki nauczania-uczenia się; standardy osiągnięć i wymagań, systemy oceniania. Podstawowe formy: lekcja w klasie, terenie i muzeum, obserwacje i pomiary terenowe, wycieczka. Zasady kierowania pomiarami wykonywanymi przez uczniów, prowadzeniem dokumentacji i prezentacji wyników obserwacji i doświadczeń; organizacja pracy indywidualnej i zespołowej. Podstawowe metody kształcenia obserwacja, eksperyment, metoda problemowa. Źródła informacji o środowisku; podręcznik szkolny, praca domowa. Rodzaje i sposoby wykorzystania środków dydaktycznych.
Wykaz aktualnej literatury znajduje się w USOS.

 

Liczba godzin: 10 (10 K)
Semestr: jesienny
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny
ETCS: 1

Zarys treści
Rynek pracy w Polsce: punkty pomocy i informacji o pracy; urzędy pracy; rodzaje umów o pracę; program „Pierwsza Praca”; staże absolwenckie; źródła ofert pracy; agencje doradztwa personalnego; biura pośrednictwa pracy; sposoby szukania pracy; własna działalność gospodarcza. Dokumenty dla pracodawcy: curriculum vitae, list motywacyjny, formularz aplikacyjny; testy osobowościowe – autodiagnoza i test „Belblina” pracy w grupie. Rozmowa kwalifikacyjna: sposób przygotowania do rozmowy z pracodawcą; metody poznania kompetencji pracownika; obawy pracodawców; typy rozmów kwalifikacyjnych; przebieg rozmowy kwalifikacyjnej; treść rozmowy – najczęściej zadawane pytania; powody odrzucenia kandydata; błędy podczas rozmowy; rodzaje testów kwalifikacyjnych; etapy rekrutacji; działalność Assessment Center - przykładowe zadania i badane cechy; efektywność metod rekrutacji. Techniki prezentacji: sposoby przygotowania prezentacji; podstawowe zasady prezentacji; struktura prezentacji; jak pozyskać zaufanie pracodawcy. Staż pracy na stacjach naukowo-badawczych: zakres obowiązków stażystów; korzyści wynikające z odbycia stażu; zyski dla stacji płynące z zatrudniania własnych absolwentów. Filozofia planowania rozwoju zawodowego: bodźce, samoświadomość, wyobraźnia, wolna wola, sumienie; trzy nawyki dobrego planowania kariery. Sektory rynku pracy: firma międzynarodowa; firmy polskie i z kapitałem zagranicznym; własna firma; organizacje pozarządowe; administracja rządowa. Ćwiczenia: symulacja procesu rekrutacji typu centrum oceny i rozmowy kwalifikacyjnej (nagranie video), pisanie testów oraz CV, listu motywacyjnego, wypełnianie formularzy aplikacyjnych

Przydatne adresy internetowe znajdują się na stronie Biura Karier UJ:

https://biurokarier.uj.edu.pl/student

Podstawy nauk o Ziemi

Zarys treści:
Astronomiczne podstawy geografii
Budowa i dzieje Ziemi.
Minerały i skały. Gleby.
Ruchy Ziemi i ich konsekwencje.
Kartografia, geodezja, teledetekcja, GIS.
Wewnnętrzne i zewnętrzne siły modelujace Ziemię.
Zmiany klimatu i jego konsekwencje.
Zasoby wód na Ziemi.
Przemiany i zagrożenia środowiska geograficznego.
 
Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w IGiGP (s. 1.15, semestr wiosenny, środa) oraz na terenie Kampusiu 600-lecia (przy Zalewie Zakrzówek). Ćwiczenia terenowe przeprowadzane są w grupach max 12 osobowych (4 zespoły po 3 osoby). Wymagane wyposażenie: notatnik z twardą podkładką, kompas, plan Krakowa, mapa okolic Krakowa, strój terenowy.
 
Zaliczenie ćwiczeń:
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i wykonanie zadań związanych z tematyką poszczególnych zajęć.
Poprawne wykonanie pomiarów i dokumentacji pisemnej w terenie.Wykonanie notatek i szkiców w trakcie zajęć terenowych.
Poprawna odpowiedź na pytania z zakresu geografii (egzamin pisemny).