Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do udziału w projekcie:

"Ziemia nas kręci! Popularyzacja geograficznej wiedzy naukowej i promocja geografii jako nauki"

Projekt jest realizowany w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od października 2023 r. do lutego 2025 r. i dofinansowany z programu:

Społeczna odpowiedzialność nauki II, moduł: Popularyzacja nauki

https://programy.nauka.gov.pl/ponad-42-mln-zl-na-wsparcie-projektow-z-zakresu-spolecznej-odpowiedzialnosci-nauki/

W projekcie zostały zaplanowane różne działania edukacyjne, upowszechniające i promujące geografię w zakresie przedmiotu i metod badań oraz ich rezultatów. Działania te mają zwrócić uwagę odbiorców na osiągnięcia i znaczenie badań geograficznych w życiu codziennym. Geografia pozwala poznać, zrozumieć i kształtować świat, w którym żyjemy. Lepsze rozumienie możliwości i korzyści wynikających z posługiwania się wiedzą geograficzną pozwala aktywnie ją wykorzystać na rzecz rozwiązywania społecznych, gospodarczych i środowiskowych problemów współczesności. W 2024 r. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ obchodzi 175-lecie istnienia co jest dobrą okazją do podjęcia takich działań. 

 

W projekcie zaplanowano:

1. Warsztaty laboratoryjne dla uczniów i otwarte hybrydowe seminaria popularnonaukowe dla nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych geografią podczas Światowego Dnia Wody (22.03.2024 r.; zajęcia odbędą się 21.03.2024 r.), Światowego Dnia Meteorologii (23.03.2024; zajęcia odbędą się 22.03.2024 r.), Światowego Dnia Ziemi (22.04.2024) i Dnia Geografa (23.04.2024).

2. Realizację 4 podcastów popularyzujących osiągnięcia naukowe w dziedzinie geografii.

3. Konkurs na plakat artystyczny promujący geografię jako dziedzinę nauki odpowiadającą na wyzwania współczesności 

4. Organizację plenerowego wydarzenia artystycznego podczas Juwenaliów 2024 w Krakowie pod hasłem „Geografia ciągle młoda!” 

5. Organizację 2-dniowego wydarzenia TRAVENALIA (22-23.XI.2024 r.) popularyzującego przydatność wiedzy geograficznej dla świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego poznawania świata.

 

Więcej informacji o poszczególnych działaniach poniżej!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W ciągu czterech dni poświęconych zagadnieniom środowiskowym:

 1. Światowy Dzień Wody (22.03.2024; zajęcia odbędą się 21.03.2024 r.)
 2. Światowy Dzień Meteorologii (23.03.2024; zajęcia odbędą się 22.03.2024 r.)  
 3. Światowy Dzień Ziemi (22.04.2024) 
 4. Dzień Geografa (23.04.2024)

w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ organizowane są warsztaty dla uczniów w trzech laboratoriach: hydrochemicznym, glebowym i geomorfologicznym. Mają one na celu zapoznanie uczniów z metodami badań naukowych oraz pokazanie praktycznego znaczenia badań geograficznych w ochronie zasobów wodnych i glebowych, a także w wykorzystaniu dendrochronologii do badania zmian klimatu.

Rekrutacja na warsztaty jest zakończona, ale wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktowania się z nami i planowania udziału w zajęciach laboratoryjnych w przyszłości!

W czterech dniach poświęconych w kalendarzu zagadnieniom środowiskowym odbędą się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ otwarte seminaria popularnonaukowe:

 1. Światowy Dzień Wody (22.03.2024; seminarium odbędzie się 21.03.2024 r.); temat seminarium: Przykłady problemów hydrologicznych w różnych regionach świata, prowadzący: dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca
  Link do spotkania:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA0M2M3NDktYjhkZi00ZWViLWJmM2MtZjUzZmNkMzY3NTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22f4cab6dd-eeb1-44dd-9cf3-e8a09ceff11b%22%7d

   
 2. Światowy Dzień Meteorologii (23.03.2024; seminarium odbędzie się 22.03.2024 r.); temat seminarium: Jak badania geograficzne pomagają chronić klimat, prowadzący: dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
  Link do spotkania:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU1NTI5MTQtZjE0OS00ODFiLTkwNTQtMzU0NDMwZmU0MDA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22f4cab6dd-eeb1-44dd-9cf3-e8a09ceff11b%22%7d

   
 3. Światowy Dzień Ziemi (22.04.2024); temat seminarium: Geografia w planowaniu przestrzennym. systemy informacji geograficznej i… , prowadzący: dr Łukasz Fiedeń
  Link do spotkania:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIxNTY4ODAtMTZiNy00YWZkLWI3ZGUtYzEwYzM5NjQ3MmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d6d4475d-1788-4b27-a9c3-17e25680d983%22%7d

   
 4. Dzień Geografa (23.04.2024); temat seminarium: Geografia dla zrównoważonego rozwoju, odkrywanie świata, projektowanie przyszłości, prowadzący: dr Magdalena Kubal-Czerwińska
  Link do spotkania:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ5YWZkOTUtYjhjYi00MzA3LWI1YjYtNDE2YjhhMmM4MmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22f4cab6dd-eeb1-44dd-9cf3-e8a09ceff11b%22%7d

   

Seminaria polecamy nauczycielom, przedstawicielom instytucji samorządowych oraz instytucji i firm zajmujących się gospodarowaniem środowiskiem przyrodniczym. Spotkania te będą się rozpoczynać o godz. 17.00. Można w nich uczestniczyć osobiście w budynku Instytutu (ul. Gronostajowa 7, Kraków - sala 1.21.).

W ramach projektu zostaną przygotowane, a następnie udostępnione dla wszystkich zainteresowanych cztery podcasty, w których pracownicy Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ opowiedzą o następujących zagadnieniach:

 1. znaczenie badań geograficznych w ochronie zasobów przyrodniczych
 2.  badania geograficzne na rzecz planowania przestrzennego
 3. zastosowanie wyników badań geograficznych w życiu codziennym
 4. badania geograficzne i ich wkład w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

Podcasty zostaną premierowo zaprezentowane z okazji Europejskiej Nocy Naukowców (27.09.2024 r.).

W ramach projektu został zorganizowany konkurs na plakat artystyczny pod tytułem "Moc geografii". Konkurs trwa od 25 czerwca 2024 r. do 15 października 2024 r., przy czym: nabór prac konkursowych trwa do 30.09.2024 r. do godz. 23.59, a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 października 2024 r.

Plakat jest artystycznym środkiem przekazu pozwalającym wykorzystać uniwersalną symbolikę na rzecz promocji nauki. Zwycięski plakat ma przedstawiać ideę geografii jako nauki nowoczesnej, innowacyjnej i niezwykle potrzebnej, odpowiadającej na wyzwania współczesności. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną, a następnie utrwalony w formie cyfrowej.

Autor najlepszego plakatu otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł a ponadto jego praca będzie promowana tak w internecie, jak też w przestrzeni publicznej Krakowa. Jeśli innym pracom zostaną przyznane w konkursie miejsca II i III to także będą promowane w przestrzeni medialnej.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Regulamin konkursu dostępny TUTAJ

 

A dlaczego geografia jest nauką nowoczesną, innowacyjną i niezwykle potrzebną? W jaki sposób odpowiada na wyzwania współczesności? Zapraszamy do zapoznania się z tematyką naszych badań i działań! 

W Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ działa 10 zakładów i pracowni, zajmujących się badaniami dotyczącymi tak poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (atmosfera, woda, gleba, rzeźba terenu), jak też działań człowieka w środowisku (geografia przemysłu, transportu, kultury i osadnictwa, turystyka, kartografia, Geograficzne Systemy Informacyjne, skutki działalności człowieka dla środowiska). Ponadto mamy stację terenową w Łazach koło Bochni należącą do sieci stacji działających w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego:

https://geo.uj.edu.pl/struktura/zaklady-i-pracownie

zaś na stronie:

https://geo.uj.edu.pl/materialy-edukacyjne

zamieściliśmy filmy z wypowiedziami naszych pracowników opisującymi prowadzone w instytucie badania, linki do materiałów edukacyjnych i opisy wybranych wyników badań.

Geografia pokazuje i tłumaczy, że nasza planeta to system, czyli poszczególne elementy i bardzo wiele powiązań oraz zależności między nimi. Te elementy to atmosfera, wody morskie i lądowe, ukształtowanie terenu i gleby, rośliny i zwierzęta, człowiek i cała jego działalność. Wszystkie elementy są tak samo ważne i zaburzenie równowagi w jednym z nich - przekłada się na problemy w pozostałych. Geografia ukazuje człowieka jako "tylko" jeden z elementów środowiska i chroni przed niepotrzebnym antropocentryzmem. Geografia pozwala zrozumieć świat wokół nas i procesy kształtujące środowisko, w którym żyjemy. Geografia uczy szacunku do sił natury, które zwłaszcza poprzez zjawiska ekstremalne potrafią uświadomić nam jakie jest nasze miejsce w globalnym ziemskim systemie. Geografia daje narzędzia do zrównoważonego kształtowania środowiska wokół nas, bazującego na zrozumieniu jego funkcjonowania. Geografia pozwala odnaleźć się w świecie, nie tylko poprzez współrzędne geograficzne, ale także poprzez świadome obserwowanie otaczającej nas rzeczywistości.

a

17 maja 2024 r. w czasie Juwenaliów studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zorganizują plenerowy happening pod tytułem „Geografia ciągle młoda/Wszystkie twarze geografii” i zaprezentują instalację symbolizującą geografię i jej rolę w naszym rozumieniu świata, podkreślając ciągłość polskiej geograficznej tradycji akademickiej w 175-lecie utworzenia pierwszej na ziemiach polskich, a drugiej w Europie (po berlińskiej) katedrze geografii. 

 

Relacja z wydarzenia będzie dostępna w mediach społecznościowych!

W dniach 23-24.11.2024 r. zapraszamy do Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33, Kraków) na spotkania i warsztaty nie tylko z miłośnikami podróży, ale także z miłośnikami geografii! W trakcie Travenaliów, oprócz prezentacji z dalekich podróży, odbędą się panele dyskusyjne z udziałem specjalnych zaproszonych gości, jak również z udziałem absolwentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Panele będą poświęcone tematyce zrównoważonej turystyki i znaczeniu wiedzy geograficznej dla świadomego i bezpiecznego poznawania świata.

 

Szczegółowy program wkrótce!