Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

1. Studia III stopnia przygotowują do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia. Kształcenie obejmuje geografię fizyczną (geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia fizyczna z geoekologią, hydrologia, klimatologia), geografię społeczno-ekonomiczną (geografia ludności, osadnictwa i rolnictwa, geografia miast, geografia religii, geografia turyzmu i gospodarki uzdrowiskowej, metody ilościowe), gospodarkę przestrzenną i rozwój regionalny, systemy informacji geograficznej, kartografii i teledetekcji.

Absolwent studiów doktoranckich:

- posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej,

- wykazuje opanowanie warsztatu badawczego, jest przygotowany do prowadzenia prac naukowych, posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych (zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym i rozporządzeniem CK ds. stopni i tytułów),

- jest przygotowany do pracy w szkołach wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, ochrony i kształtowania środowiska, osłony hydrometeorologicznej, samorządach lokalnych i regionalnych, jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym,

- jest kompetentny w zarządzaniu środowiskiem.

2. Studia trwają cztery lata. Program studiów przewiduje:

- kurs z filozofii lub ekonomii,

- kursy obligatoryjne,

- kursy do wyboru,

- lektorat z języka

- seminarium prowadzone przez opiekuna naukowego (lub promotora),

- udział w zebraniach naukowych, seminariach, warsztatach,

- badania własne.

Pliki do pobrania
docx
Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta [WZÓR]
pdf
Plan i program studiów doktoranckich dla doktorantów rozpoczynających studia przed 1.10.2017 r.
pdf
Plan i program studiów doktoranckich dla doktorantów rozpoczynających studia po 1.10.2017 r.