Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

GEOGRAFIA FIZYCZNA

Absolwent:

- jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego zarówno w przestrzeni jak i czasie,

- posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian, jak również prowadzenia działalności edukacyjnej,

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, osłoną hydrometeorologiczną, działalnością w administracji lokalnej i państwowej zajmujących się fizjografią oraz instytucjach oświatowych i naukowych,

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Absolwent:

- dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym, łącząc w sposób kompleksowy wiedzę o gospodarce, społeczeństwie i środowisku,

- posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej.

Możliwości zatrudnienia:
Wiedza i umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, których profil działalności jest związany z zarządzaniem i kształtowaniem środowiska, wykorzystaniem informacji przestrzennych, promocją, badaniami rynkowymi.

Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych, absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

Absolwent:

- dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego,
- absolwent posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej.

Możliwości zatrudnienia:
Wiedza i umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy
- w służbach planistyczno-zarządzających organów administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli,
- agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, administracją, rozwojem regionalnym, a także pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

TURYSTYKA

Absolwent:

- dysponuje wiedzą geograficzną oraz umiejętnościami organizacji turystyki i wypoczynku, a także zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi,

- posiada wiedzę humanistyczną, pozwalającą na rozpoznanie potrzeb człowieka w zakresie turystyki i rekreacji oraz wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą mu podejmowanie działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki.

SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)

Absolwent:

- dysponuje wiedzą teoretyczną z geografii i GIS oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie zastosowań. - będzie - potrafi wykorzystywać programy GIS do rozwiązywania problemów badawczych z dziedziny geografii, jak również zarządzać danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym) z zastosowaniem oprogramowania GIS i znajomością wytycznych obowiązujących w Unii Europejskiej (SDI, INSPIRE).

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent moze znaleźc pracę w instytucjach państwowych, samorządowych i w sektorze firm prywatnych - wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na obsługę aplikacji komputerowych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych.


Dzięki wiedzy geograficznej absolwent specjalności GIS może być bardziej kompetentnym w posługiwaniu się narzędziem, jakim są systemy informacji geograficznej, niż absolwenci kierunków technicznych: geodezji i informatyki. Już obecnie nasi absolwenci, specjalizujący się w systemach informacji geograficznej, skutecznie konkurują na rynku pracy z absolwentami kierunków technicznych.

 

Uprawnienia nauczycielskie

Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów turystycznych i geografii.