Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium socjalne i akademik

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne jak również o akademik powinny wypełnić oświadczenie o dochodach i stosowny wniosek elektronicznie w USOSweb, wydrukować obydwa dokumenty, podpisać w miejscach dla studentów i wraz
z dokumentacją złożyć w Dziekanacie pok.1.09 ul.Gronostajowa 3A, 1 piętro. Terminy będą podane na USOS-web
i w ogłoszeniach na stronie Geografii. Po wyznaczonym terminie następuje blokada wniosków. Informacje dotyczące dokumentów, które powinny znaleźć się we wniosku są zawarte w Zarządzeniu nr 78 Rektora UJ z 01.10.2019 r.

 

Zapomoga

1. Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta (USOSweb)

2. Jeżeli osoba nie ma obliczonego dochodu to powinna do wniosku o zapomogę złożyć dokumentację taką jak do stypendium socjalnego oraz dokumentację dotyczącą zdarzenia losowego.

3. Do zdarzeń losowych zalicza się w szczególności : kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny ( należy dołączyć faktury oraz rachunki ), śmierć najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka.

4. O zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka może ubiegać się jedno z rodziców dziecka, będące studentem UJ.

5. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej nie później niż 3 miesiące od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

6. Zdarzenie podane przez studenta należy udokumentować.

7. Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

8. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.