Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

W trakcie studiowania geografii obowiązuje zarówno Regulamin Studiów UJ (zwany dalej Regulaminem UJ), jak i Zasady Studiów Geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim (zwane dalej Zasadami Studiów). Oczywiście pojawiają się problemy z interpretacją tych regulaminów, także dlatego, że nie da się opisać wszystkich przypadków. Uznaliśmy, że warto jest opisać typowe sytuacje, z którymi najczęściej Państwo przychodzą na dyżury po to aby Państwu pomóc. Najlepszym z kolei sposobem ujęcia tego zagadnienia jest formuła "pytanie-odpowiedź". Poniższe odpowiedzi nie zastępują regulaminów, mają jedynie charakter informacyjny.

 

Kategorie pytań

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Adresaci podań

Zakończenie studiów

Inne

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

W jaki sposób należy usprawiedliwić nieobecność na zajęciach? 
Według przyjętych zwyczajów prowadzący zajęcia ustala limit możliwych nieobecności. Do jego decyzji należy usprawiedliwienie lub nieusprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach.  
Zgodnie z Regulaminem studiów UJ, student w ciągu 7 dni od daty egzaminu może złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecności. Wniosek należy złożyć koordynatorowi przedmiotu, który wyznacza na tej podstawie dodatkowy termin egzaminu. 

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Do kiedy należy złożyć dokumenty w celu zakończenia roku akademickiego? 
Aby rozliczyć rok należy poprzez USOSweb zgłosić program do rozliczenia. Należy to zrobić koniecznie do dnia 30 września, ale najlepiej jak najwcześniej, zaraz po uzyskaniu wszystkich wpisów do USOSweb. Niezgłoszenie programu do rozliczenia skutkuje skreśleniem z listy studentów, dlatego lepiej jest przestrzegać tego terminu. Bez rozliczonego programu studiów nie można na przykład rejestrować się na lektoraty, błędnie też generują się wnioski o stypendia. Wrzesień jest bardzo gorącym czasem pracy w Dziekanacie i rozliczanie studentów niestety może być odkładane na później, dlatego tak ważne jest zgłoszenie programu do rozliczenia zaraz po uzyskaniu wszystkich wpisów. 
 
Co mam zrobić, jeżeli nie wszystkie oceny wpisane są do USOS? 
Taka sytuacja nie powinna się zdarzać. Dostęp do USOSweb pracownicy mają również poza Instytutem. W przypadku braku wpisu należy do skutku kontaktować się z prowadzącym (mail, telefon, osobiście). 
 
Co to jest warunek? Kiedy mogę z niego skorzystać? 
Jeśli studentowi nie uda się zdać w obu terminach jakiegoś egzaminu/egzaminów a ma z pozostałych przedmiotów przynajmniej 50 ECTS, może złożyć wniosek o wpis warunkowy. Takie podanie należy złożyć po uzyskaniu wszystkich wpisów w USOSweb na koniec roku akademickiego – przed 30 września. Wtedy ten niezaliczony przedmiot student realizuje jeszcze raz w kolejnym roku akademickim. Jeśli ma się zaliczone ćwiczenia można porozmawiać z prowadzącym czy zgodzi się je przepisać. Wyjątkiem na geografii są przedmioty: Pracownia ogólna, Projekty II roku, Seminarium magisterskie I rok. Wg zasad studiów na Geografii nie można uzyskać wpisu warunkowego, jeśli nie zaliczyło się tych przedmiotów. Mając warunek nie można ubiegać się o stypendium rektora (naukowe). 
 
Kiedy mogę złożyć wniosek o powtarzanie roku? 
Z powodu nieuzyskania 50 ECTS w danym roku akademickim można złożyć wniosek o powtarzanie roku. Należy jednak być przynajmniej na II roku. I roku licencjatu i studiów magisterskich nie da się powtarzać. Wtedy jedyną opcją jest ponowna rekrutacja na studia. Powtarzając rok, można realizować przedmioty z kolejnego, należy jednak przede wszystkim skupić się na zaliczeniu brakujących przedmiotów. Powtarzanie roku jest również konieczne, jeśli będąc na II roku mając warunek z I nie udało się go zaliczyć. Nie można pójść na III rok nie mając zaliczonego I roku. Powtarzając rok nie można ubiegać się o stypendium rektora. 
 
Co z płatnościami za warunek lub powtarzanie roku? 
Za każdy powtarzany przedmiot w ramach warunku lub powtarzania roku należy zapłacić. Stawka określona jest w Zarządzeniu Rektora dotyczącym wysokości opłat za studia. Dla studentów, którzy zaczęli studia w roku akademickim 2020/21 i wcześniej stawka za powtarzanie to 5 zł za godzinę zajęć danego przedmiotu (np. Geologia 30 wykładu, 30 ćwiczeń – 60 godzin x 5zł = 300 zł).  Studenci, którzy rozpoczęli studia w 2021/22- stawka 6 zł za godzinę powtarzania zajęć, a studenci, którzy rozpoczęli studia w 2022/23 - stawka 8zł za godzinę powtarzania zajęć. 
Płatności są naliczane w październiku dla przedmiotów z semestru jesiennego i całorocznych i pod koniec lutego dla przedmiotów z semestru wiosennego. Terminy płatności to odpowiednio 22 października i 15 marca. 

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Czy można na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) realizować przedmioty na poczet studiów magisterskich? 
Tak. Zgodnie z § 25, pkt. 1. Regulaminu studiów, student studiów licencjackich (1. stopnia) ma prawo realizować przedmioty objęte programem studiów magisterskich (2. stopnia) tego samego kierunku lub specjalności. Oznacza to m.in., że mogą Państwo, studenci studiów licencjackich, zrealizować przedmioty do wyboru, które zostaną uwzględnione dopiero na studiach magisterskich. 


W jaki sposób praktycznie dokonuje się operacji przeniesienia przedmiotów ze studiów licencjackich na studia magisterskie? 
Praktycznie 'przeniesienie' odbywa się w taki sposób, że przy zakończeniu trzeciego roku studiów wypełniają Państwo i składają w Dziekanacie razem z innymi dokumentami (wszystko złożone w terminie regulaminowym!) odpowiednią deklarację, której wzór znajduje się na stronie www IGiGP UJ. Przedmioty, które znajdują się na tej deklaracji nie są zaliczane do studiów 1. stopnia. Następnie na 1. roku studiów magisterskich zgłaszają się Państwo do Z-cy Dyrektora ds. studenckich, który dokonuje wpisu tych przedmiotów (które znalazły się na deklaracji) do aktualnego programu studiów. 


Czy w takim przypadku ocena liczy się do średniej ocen? 
Przedmioty, które podlegają opisanej powyżej procedurze, są różnie zaliczane, jeżeli chodzi o średnią ocen. (1) Do celów stypendialnych liczą się do średniej za rok akademicki, w którym faktycznie były realizowane (zgodnie z § 21, pkt. 2 Regulaminu ustalania wysokości świadczeń... UJ). (2) Natomiast do średniej ocen wyliczanej dla roku studiów oraz dla całych studiów liczą się tylko na studiach magisterskich. Znajdą się one też wyłącznie w suplemencie sporządzonym dla studiów magisterskich. 


Czy można realizować "nadwyżkę" punktów już na 2. roku studiów licencjackich? 
Nie ma ograniczenia co do tego na którym roku można realizować te przedmioty - można na deklaracji również wpisać kursy zrealizowane na drugim roku studiów licencjackich. 

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Czy można przepisać przedmiot z innej uczelni lub kierunku, jeżeli taki sam widnieje w programie studiów jako obowiązkowy? 
Tak. W przypadku przedmiotów, które znajdują się w programie studiów geograficznych (np. filozofia, socjologia) ocenę przepisuje Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich na swoim dyżurze. Należy mieć ze sobą indeks/kartę przebiegu studiów z innej uczelni czy kierunku oraz podanie do Dyrektora ds. Studenckich. Z-ca Dyrektora IGiGP ma prawo odmówić przepisania, jeżeli przedmiot ma zbyt mały wymiar, nieodpowiednią formę zajęć lub np. brak oceny końcowej. Przydzielana jest za taki przedmiot taka liczba punktów ECTS, jaka jest przewidziana w programie studiów geograficznych. Przepisaniu podlega bezpośrednio ocena końcowa przedmiotu (NIE np. średnia zaliczenia ćwiczeń i egzaminu). UWAGA! Ocenę z WF przepisuje wyłącznie Studium WF UJ. 


Czy można przepisać przedmiot z innej uczelni lub kierunku jeżeli takiego przedmiotu nie ma w programie kursów obowiązkowych na geografii? 
Można, pod warunkiem, że liczba uzyskanych punktów ECTS za takie kursy nie przekroczy 10% w skali studiów. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmuje Dyrektor ds. Studenckich. Warto w takiej sprawie uzyskać wsparcie tutora. 
Jak technicznie dokonuje się przepisania przedmiotu z innej uczelni lub kierunku? 
 
Przepisania ocen dokonuje Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich na swoim dyżurze. Należy przyjść z indeksem/kartą przebiegu studiów z "tamtego" kierunku studiów oraz podaniem skierowanym do Dyrektora ds. studenckich. Potrzebna też może być informacja o przedmiocie, jeżeli brakuje danych dotyczących zakresu przedmiotu, wymiaru, punktów ECTS, itp. Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich ma prawo skorygować liczbę punktów ECTS za zaliczenie tego przedmiotu. 


Czy ocena z przedmiotów przepisanych jest zaliczana do średniej ocen? 
Oceny z przedmiotów przepisanych nie liczą się do celów stypendialnych, jeśli nie były realizowane w roku poprzedzającym wniosek o stypendium, natomiast są wliczane do średniej ze studiów. 


W jaki sposób przyznawane są punkty ECTS przy przepisywaniu kursów z innych studiów? 
Liczba przyznanych punktów jest w gestii Dyrektora, może być niższa niż punkty uzyskane za dany kurs na innych studiach. Istnieje też możliwość, że kurs zostanie przepisany wraz z oceną, ale bez punktów ECTS; dzieje się tak w przypadku, gdy uzyskane za przedmiot punkty były wykorzystane do ukończenia studiów I stopnia, na podstawie których osoba dostała się na studia II stopnia. 

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

O czym należy pamiętać dokonując wyboru kursów na następny rok akademicki? 
1. Lista przedmiotów musi być wcześniej ustalona z przyszłym opiekunem naukowym. 
2. Przede wszystkim należy wybrać przedmioty obligatoryjne na danym roku i ścieżce specjalizacyjnej. 
3. Wybierając przedmioty do wyboru należy korzystać z aktualnego ich spisu. 
4. Wybierając przedmioty do wyboru należy uwzględnić termin odbywania się zajęć tak, aby uniknąć kolizji czasowych.  
5. Wybierając przedmioty należy pamiętać o zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów ECTS po każdym roku akademickim. 
6. Kursy wybiera się na cały rok, układając sobie harmonogram od razu na oba semestry. 
7. W wyznaczonym terminie należy złożyć w USOSweb deklaracje przedmiotów, osobno jesienią dotyczącą semestru jesiennego i przedmiotów całorocznych, osobno wiosną dotyczącą semestru wiosennego.  
8. Na podstawie I tury rejestracji zostanie ogłoszona lista uruchomionych kursów na cały rok akademicki. 


Co to jest rejestracja żetonowa i czego dotyczy? 
Rejestracja żetonowa to rodzaj rejestracji który dotyczy lektoratów, oraz dodatkowych zajęć oferowanych przez jednostki ogólnouniwersyteckie (np.. Wykłady Artes LIberales, zajęcia w projektach ZintegrUJ) W tej rejestracji student ma określoną pulę żetonów do wykorzystania. O szczegóły należy dopytywać w jednostkach które prowadzą rejestracje żetonowe. 
 
Czy można zrezygnować z wybranego kursu? 
Zasady studiowania umożliwiają rezygnację z wybranego przedmiotu w sytuacji, kiedy następuje kolizja czasowa z innym kursem realizowanym na studiach geograficznych. Należy wówczas złożyć odpowiedni wniosek do Zastępcy Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich (formularz na stronie www) w terminie ogłoszonym na stronie IGiGP w każdym semestrze osobno. Należy pamiętać, że Dyrektor może odmówić wykreślenia z kursu jeśli podanie zostało złożone po terminie! 


Czy można dopisać się do kursu po terminie rejestracji na przedmioty w USOS? 
Można dopisać się do uruchomionego kursu poprzez uzyskanie zgody swojego opiekuna naukowego oraz złożenie pisemnego wniosku do Zastępcy Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich ("Proszę o dopisanie mnie do listy uczestników kursu...(itd.)"). W przypadku przedmiotu, na którym forma zajęć ogranicza liczbę uczetników kursu (ćwiczenia, konwersatorium), potrzeba jest zgoda prowadzącego ten przedmiot (jego akceptacja na wniosku). Jeśli limit osób na kursie jest wypełniony, a kurs jest kursem do wyboru, należy się spodziewać braku zgody Dyrektora na dopisanie do kursu. 

Adresaci podań

Jakie podania mogę kierować do Dyrektora ds. studenckich? 
Do Dyrektora ds. studenckich można kierować podania dotyczące: 
- wpisanie i wypisanie z kursu 
- przepisanie przedmiotów z innych kierunków 
- wpis warunkowy 
 
Pani Dziekan ds. studenckich rozpatruje podania dotyczące urlopów studenckich i dziekańskich, przedłużenia sesji, przyznawanie indywidualnego planu studiów oraz podania ze sprawami innymi niż wymienione wyżej i "trudnymi". 


Czy można załatwić sprawy z Dyrektorem drogą mailową lub telefonicznie? 
Jest to możliwe tylko w przypadkach szczególnych; pobyt za granicą, np. na Erasmusie. W innych sytuacjach należy sprawy załatwiać w Dziekanacie lub na dyżurze Dyrektora. Ważne, by studenci przebywający na Erasmusie konsultowali swoje problemy wpierw z koordynatorem programu SOCRATES/ERASMUS w IGiGP UJ 

Zakończenie studiów

Kiedy należy złożyć pracę licencjacką i magisterską, a kiedy odbywa się obrona pracy? 
Praca dyplomowa musi zostać wprowadzona do systemu APD najpóźniej do 15 września, wszystkie dokumenty potrzebne do obrony należy złożyć w Dziekanacie ds. Studenckich do dnia 30 września, Obrona i egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia pracy w APD przez promotora. 
Szczegóły znajdują się na stronie https://geo.uj.edu.pl/student/egzamin-magisterski oraz https://geo.uj.edu.pl/student/egzamin-licencjacki 

Inne

O co chodzi z ankietami studenckimi? 
Chcemy monitorować jakość prowadzonych na UJ zajęć dydaktycznych, by poznać ich słabe i mocne strony. Ankiety są całkowicie anonimowe. Studenckie oceny stanowią istotny element analizy własnej pracy oraz okresowej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego. Wspomagają także kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji o realizowanych w ramach programu studiów kursach i ich prowadzących. Dodatkowo, wysoko ocenionym dydaktykom przyznawane są nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy. 
Po prostu im więcej jest wypełnionych ankiet dotyczących danego przedmiotu tym bardziej szczegółowa informacja dociera do prowadzącego – co zmienić i poprawić w zajęciach. 
  
Co to jest deklaracja? 
Deklaracja to dokument generowany w  USOSweb, na którym znajdują się wszystkie wybrane przez studenta przedmioty. Deklaracja jesienią zawiera przedmioty z semestru jesiennego i całoroczne, Deklaracja wiosenna zawiera tylko przedmioty z wiosny. 
Studenci I roku mają takie same deklaracje, ale od II roku na Geografii jest bardzo dużo przedmiotów do wyboru. Wybór przedmiotu powinien być ustalony z opiekunem (tutorem) i to opiekun akceptuje ostatecznie program studenta. 
Termin złożenia deklaracji jest podawany w komunikatach na indywidualnych kontach USOSweb. 
  
Kiedy można przedłużyć ważność legitymacji? 
Legitymacje są ważne do 30 października i 30 marca. Co semestr należy przyjść do dziekanatu przedłużyć ważność legitymacji. Ważność legitymacji w Dziekanacie przedłużana jest jeśli student nie zalega z płatnościami za powtarzanie przedmiotu (jeśli je ma) i złożył deklarację na dany semestr. 
Dobrym obyczajem jest, że starosta danego roku zbiera legitymacje z całego roku i przynosi je do Dziekanatu.