Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Seminarium "Ochrona i zagospodarowanie źródeł południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej"

Seminarium pt. Ochrona i zagospodarowanie źródeł południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, które odbyło się dnia 23 maja 2013 r. w Skale, zorganizowane zostało ramach współpracy Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ z Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Współorganizatorem i Gospodarzem spotkania był Urząd Miasta i Gminy Skała, która jest bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, jak również kulturowym i historycznym. Niebagatelną rolę odgrywają tutaj źródła, które w większości znajdują się na terenie OPN (zlewnia Prądnika) oraz Dłubniańskiego PK (zlewnia Dłubni).
Intencją seminarium było upowszechnienie informacji o źródłach regionu, ukazanie ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, a także zwrócenie uwagi na przemiany jakim podlegają w wyniku procesów naturalnych oraz działalności człowieka. Celem współpracy z gminami jest m.in. wdrożenie wyników badań projektu badawczego Naturalne i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, który jest realizowany w Zakładzie Hydrologii IGiGP UJ, przy udziale Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk.
W seminarium wzięli udział zarówno przedstawiciele nauki (IGiGP UJ, IAK PK, IOP PAN, UŚ), instytucji zarządzających na tym obszarze ochroną przyrody (RDOŚ, OPN, ZPKWM), jak również przedstawiciele gmin. W części kameralnej przedstawiono prezentacje na temat podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia na obszarze Wyżyny Krakowskiej, przybliżono tematykę źródła - jako istotnego elementu środowiska przyrodniczego, a następnie określono cele, uwarunkowania i perspektywy ochrony źródeł Wyżyny, możliwości wykorzystania źródeł jako elementu edukacji i promocji turystycznej oraz przedstawiono ich potencjał krajobrazowy. Istotną częścią seminarium była sesja terenowa, której celem było zapoznanie się z bardzo różnymi problemami ochrony i możliwości zagospodarowania cennych przyrodniczo i krajobrazowo źródeł na terenie gminy Skała oraz sąsiedniej gminy Iwanowice. Uczestniczyli w niej zarówno przedstawiciele sołectw, jak też właściciele posesji, w obrębie których znajdują się źródła prawnie chronione. Ostatnim etapem sesji terenowej były źródła na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, przy których od niedawna znajdują się tablice informacyjne, wykonane w ramach współpracy IGiGP UJ z OPN.
Photogallery