Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Seminarium "Ochrona i zagospodarowanie źródeł północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej"

Dnia 6 czerwca 2013 r. w Lelowie odbyło się seminarium nt. Ochrona i zagospodarowanie źródeł północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zostało ono zorganizowane w ramach współpracy Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Współorganizatorami byli: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG oraz Gmina Lelów, która była jednocześnie Gospodarzem spotkania. W gminie tej źródła są istotnym elementem środowiska zarówno pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, jak również kulturowym.
Intencją seminarium było upowszechnienie informacji o źródłach regionu, ukazanie ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, a także zwrócenie uwagi na przemiany jakim podlegają w wyniku procesów naturalnych oraz działalności człowieka. Celem współpracy z gminami jest m.in. wdrożenie wyników badań projektu badawczego Naturalne i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, który jest realizowany w Zakładzie Hydrologii IGiGP UJ, przy udziale Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk.
W części kameralnej przedstawiono prezentacje na temat podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, przybliżono obiekt źródła jako element środowiska przyrodniczego, a następnie określono cele, uwarunkowania i perspektywy ochrony źródeł Wyżyny, możliwości wykorzystania źródeł jako elementu edukacji i promocji turystycznej oraz przedstawiono ich potencjał krajobrazowy. Istotną częścią seminarium była sesja terenowa, której celem było zapoznanie się z bardzo różnymi problemami ochrony i możliwości zagospodarowania cennych przyrodniczo i krajobrazowo źródeł. Uczestniczyli w niej zarówno przedstawiciele sołectw, jak też właściciele posesji, w obrębie których znajdują się źródła prawnie chronione.
Photogallery