Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Nagroda im. Wincentego Pola

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej przyznaje dorocznie młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym wyróżnienie w postaci Nagrody im. Wincentego Pola.

Nagroda przyznawana jest pracownikom wyróżniającym się:

- osiągnięciami naukowymi, mierzonymi znaczącą liczbą dobrych publikacji promujących geografię na polu interdyscyplinarnym, oraz podejmowanymi nowatorskimi problemami i inicjatywami badawczymi;

- ponadprzeciętną i wysoko ocenianą aktywnością dydaktyczną, w tym nowymi kursami i pobudzaniem zainteresowań studentów;

- szeroką działalnością na rzecz Instytutu lub Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureaci Nagrody im. Wincentego Pola

2023

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 10 listopada 2022 roku przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola dr Anicie Bernatek-Jakiel za:

- wybitne osiągnięcia w działalności badawczej w zakresie dynamiki procesów rzeźbotwórczych, w tym w szczególności w studiach nad genezą i przebiegiem zjawisk sufozyjnych znajdujące potwierdzenie w kilkudziesięciu artykułach opublikowanych na łamach czasopism naukowych uznawanych za najważniejsze przez międzynarodowe środowisko naukowe, takich jak „Earth-Science Reviews”, „Geomorphology”, „Catena”, „Earth Surface Processes and Landforms”, „Land Degradation and Development”, „Science of the Total Environment” oraz poświadczone uzyskaniem prestiżowej nagrody o międzynarodowym zasięgu Early Career Medal przyznanej przez International Association of Geomorphologists;

- aktywność w świecie nauki, w tym zwłaszcza pełnienie funkcji Reprezentanta Grupy Młodych Geomorfologów przy Zarządzie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich;

- kreatywność w doskonaleniu oferty dydaktycznej wyrażającą się w przebudowie kursów oraz doskonałą pracę dydaktyczną potwierdzoną bardzo wysoką oceną w ankiecie studenckiej;

- aktywność w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym czynny udział w realizacji projektu HES-GEO oraz aktywizację młodych adeptów nauki.

 

2022

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 10 listopada 2022 roku przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola dr Katarzynie Gorczycy za:

- wybitne osiągnięcia w działalności badawczej w zakresie geografii społecznej miast, w tym w szczególności w studiach nad procesami rewitalizacji dużych osiedli blokowiskowych znajdujące potwierdzenie m.in. w artykułach opublikowanych na łamach czasopism uznawanych na forum międzynarodowym za wiodące w swojej dziedzinie, takich jak „European Planning Studies” oraz „Ageing & Society”,

- wprowadzenie do programu studiów e-gospodarka przestrzenna treści wynikających z  praktycznego doświadczenia w pracy planistycznej i urbanistycznej, wdrażanie metod kształcenia opartych na pracy grupowej i projektowej oraz tworzenie modułów e-learningowych,

- doskonałą pracę dydaktyczną potwierdzoną bardzo wysoką oceną w ankiecie studenckiej. Aktywność w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym udział w pracach Zespołu Jakości Kształcenia oraz udział w pracach Rady Wydziału, a także aktywność w ramach inicjatywy Kampus+ i za współpracę z Urzędem Miasta Krakowa w zakresie rewitalizacji wielkich osiedli.

2021

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 5 grudnia 2021 roku przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola dr Łukaszowi Musielokowi za:

wybitne osiągnięcia w działalności badawczej w zakresie gleboznawstwa i geografii gleb, w tym w szczególności w badaniach nad genezą i antropogenicznym przekształceniem gleb oraz nad warunkami występowania i przebiegiem procesu bielicowania w glebach górskich, znajdujące swój wyraz w artykułach opublikowanych na łamach czasopism cieszących się najwyższą renomą w świecie nauki, m.in. w takich periodykach jak: „Geoderma”, „Land Degradation and Development”, „Catena”, „Geomorphology”. 

- doskonałą pracę dydaktyczną potwierdzoną bardzo wysoką oceną w ankiecie studenckiej, 

- aktywność w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym zaangażowanie w projekty edukacyjne i organizację procesu nauczania oraz udział w pracach Komisji ds. Jakości Kształcenia i Komisji Wyborczej.

2020

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 5 grudnia 2020 roku przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola dr Dominikowi Kaimowi za:

- wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie badań zmian użytkowania ziemi w Karpatach, w tym w szczególności wpływu tych przemian na funkcjonowanie ekosystemów oraz relacji obszarów chronionych i zurbanizowanych, a także zmienności sieci kolejowej i drogowej Galicji i Śląska Austriackiego w ujęciu historycznym, znajdujące swój wyraz w artykułach naukowych opublikowanych na łamach cieszących się wysokim uznaniem w świecie nauki czasopism indeksowanych w Web of Science Core Collection, m.in. Applied Geography, Land oraz Journal of Maps,

- pracę dydaktyczną oraz twórcze podejście w tym zakresie potwierdzone wysoką oceną w ankiecie studenckiej, w szczególności za niezwykle rzetelne prowadzenie zajęć w czasie pandemii oraz za popularyzację, zarówno w rzeczywistości realnej, jak i wirtualnej, wiedzy geograficznej w zakresie konstrukcji map i zrównoważonego transportu miejskiego,

- prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz budowanie wspólnoty instytutowej poprzez łączenie wątków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych.

2019

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 5 grudnia 2019 roku przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola dr Piotrowi Kłapycie za:

- wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie geomorfologii gór, w tym w szczególności w studiach plejstoceńskiego zlodowacenia Tatr, także przy zastosowaniu nowatorskich metod badawczych, znajdujące swój wyraz w artykułach opublikowanych na łamach czasopism cieszących się najwyższym uznaniem w świecie nauki, np.: Catena, Quaternary International i Geomorphology, a także za wyjątkowe opracowanie kartograficzne pt. The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum wyróżnione przez czasopismo Journal of Maps tytułem Mapy Roku 2014;

- bardzo dobrą pracę dydaktyczną potwierdzoną wysoką oceną w ankiecie studenckiej oraz za angażowanie studentów do działalności naukowej, w tym za opiekę naukową nad badaniami Koła Geografów w masywie Borżawy (Ukraina);

- prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym pełnienie obowiązków Sekretarza Naukowego Instytutu, a także działania na rzecz integracji pracowników naszego Instytutu, w tym zwłaszcza organizowanie i prowadzenie spotkań okolicznościowych.

 

2018

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 7 grudnia 2017 roku przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola dr Januszowi Siwkowi za:

- wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie hydrologii gór i wyżyn, w tym w szczególności w badaniach hydrochemicznych i krenologicznych, znajdujące swój wyraz w monografiach naukowych oraz artykułach opublikowanych na łamach czasopism cieszących się najwyższą renomą w świecie nauki, m.in. w takich periodykach jak: Hydrological Processes, Water, Air and Soil Pollution, Catena, Episodes oraz w innych publikacjach naukowych, w tym w podręczniku akademickim wydanym przez PWN; 

- doskonałą pracę dydaktyczną potwierdzoną bardzo wysoką oceną w ankiecie studenckiej i za angażowanie studentów do działalności naukowej;

- prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym pracę w Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, prowadzenie serwisu internetowego Instytutu, kreatywność we wdrażaniu technologii informatycznych, a także za działalność popularyzującą geografię, w tym współorganizowanie seminarium dla uczniów szkół średnich w ramach Światowego Dnia Wody;

- współpracę międzynarodową jako korespondenta krajowego sieci naukowej Euro-Mediterranean Network of Experimental and Representative Basins.

 

2017

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 7 grudnia 2017 roku przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Dominice Wrońskiej-Wałach za:

- wybitne osiągnięcia w działalności naukowej na polu geografii fizycznej, w tym szczególnie umiejętności wykorzystania metod dendrochronologicznych w interpretacji zjawisk i procesów geomorfologicznych, przekształceń rzeźby pod wpływem ekstremalnych opadów oraz badań nad osuwiskami w Karpatach, znajdujące swój wyraz w publikacjach w czasopismach indeksowanych na liście JCR, m.in. w takich renomowanych periodykach jak: Catena, Journal of Mountain Science, Dendrochronologia i Scientific Technical Report, a także czołowych czasopismach krajowych, m.in. w Przeglądzie Geograficznym, Bulletin of Geography. Physical Geography Series, Landform Analysis i The Problems of Landscape Ecology, oraz rozdziału w monografii pt. Geomorphological impacts of extreme weather: case studies from Central and Eastern Europe wydawnictwa Springer;

- wysoką jakość pracy dydaktycznej, przygotowanie nowych kursów oraz angażowanie studentów w prace badawcze;

- zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym w szczególności koordynowanie wyposażenia Pracowni Analitycznej (P30) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIIŚ), zorganizowanie Pracowni Dendrogeomorfologicznej wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt badawczy oraz aktywność w działaniach promocyjnych Instytutu.

2016

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 8 grudnia 2016 roku przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Krzysztofowi Ostafinowi za:

- wybitne osiągnięcia w działalności naukowej dotyczącej zmian środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności w badaniach przemian krajobrazu w Beskidach oraz dynamiki zmian pokrywy lodowej południowego Spitsbergenu i krajobrazu wybrzeży na tym obszarze, znajdujące swój wyraz w artykułach opublikowanych na łamach czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej, m.in. w takich renomowanych periodykach jak: Land Use Policy, AMBIO, Global Environental Change oraz w innych publikacjach naukowych;

- duże zaangażowanie w pozyskiwaniu projektów badawczych, w tym grantu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Opracowanie interaktywnej bazy danych społeczno-gospodarczych dla Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857-1910 oraz kierowanie grantem Fundacji Księcia Monako Southeastern Spitsbergen landscape-seascape and biodiversity dynamics under current climate warming;

- prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym w szczególności działalność w Komisji Promocji oraz;

- doskonałą pracę dydaktyczną potwierdzoną bardzo wysoką oceną w ankiecie studenckiej, a zwłaszcza jasność przekazu i umiejętność tłumaczenia trudnych kwestii.

2015

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Jarosławowi Działkowi za:

- wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie geografii człowieka, w tym szczególnie w zakresie badań nad:
(i) przestrzennym zróżnicowaniem kapitału społecznego, czynnikami go kształtującymi, jego oddziaływaniem na rozwój społeczno-gospodarczy oraz rolą instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu jego zasobów,
(ii) postrzeganiem klęsk żywiołowych oraz przygotowaniem mieszkańców terenów zagrożonych, a także nad
(iii) relacjami pomiędzy zjawiskami kultury a przekształceniami obszarów miejskich, znajdujące swój wyraz w publikacjach w czasopismach Listy Filadelfijskiej, m.in. w renomowanych periodykach takich jak: European Planning Studies, Natural Hazards and Earth System Sciences, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography oraz w licznych monografiach naukowych;

- duże zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym w szczególności działalność w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz pozyskiwanie projektów badawczych;

- wysoką jakość pracy dydaktycznej oraz twórcze podejście w tym zakresie, znajdujące potwierdzenie we współprzygotowaniu autorskich kursów i bardzo dobrych ocenach w ankiecie studenckiej.

2014

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Wojciechowi Szymańskiemu za:

- wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie gleboznawstwa i geografii gleb, w tym szczególnie w zakresie badań nad: właściwościami i funkcjonowaniem gleb płowych z poziomem fragipan, przemianami faz mineralnych w glebie, oraz przestrzennym zróżnicowaniem pokrywy glebowej Pogórza Karpackiego i Spitsbergenu, znajdujące swój wyraz w 12 publikacjach w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, m.in. w tak renomowanych periodykach jak: Geoderma, Catena, Pedobiologia, Pedosphere oraz w innych artykułach i monografiach naukowych;

- duże zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym w szczególności w działalność promocyjną i popularyzatorską w ramach Tygodnia Polarnego oraz prace Komisji Dydaktycznej, a także pozyskiwanie projektów badawczych;

- twórcze podejście do pracy dydaktycznej oraz wysoką jakość w tym zakresie, znajdujące potwierdzenie w bardzo dobrych ocenach w ankiecie studenckiej.

2013

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Piotrowi Trzepaczowi za:

- - osiągnięcia w działalności naukowej na różnych polach geografii społeczno-ekonomicznej, w tym w szczególności badania oddziaływania transportu lotniczego w Polsce i na świecie, znajdujące swój wyraz w licznych publikacjach, m.in. w artykułach opublikowanych w czasopismach o dużym zasięgu międzynarodowym, jak European Spatial Research and Policy (2008) oraz w bardzo wielu wystąpieniach na liczących się konferencjach i kongresach naukowych na całym świecie;

- - bardzo duże i różnorodne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym w szczególności za pozyskiwanie projektów badawczych, kierowanie nimi, a także angażowanie innych osób do udziału w ich realizacji;

- - znaczną aktywność dydaktyczną, twórcze podejście w tym zakresie oraz wysoki poziom pracy dydaktycznej, znajdujący potwierdzenie w bardzo dobrych ocenach w ankiecie studenckiej;

- - działalność popularyzującą geografię, w tym aktywność w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

2012

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Agnieszce Wypych za:

- osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie klimatologii, w tym zwłaszcza badania nad metodycznymi aspektami analizy wartości ekstremalnych temperatury i wilgotności powietrza, z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych, znajdujące wyraz w artykułach opublikowanych w międzynarodowych czasopismach o dużym zasięgu, m.in. Physics and Chemistry of the Earth (2010), Theoretical and Applied Climatology (2010), Időjárás (2011), Meteorologische Zeitschrift (2012), a także w renomowanych czasopismach krajowych, m.in. w Acta Agrophysica (2008);

- dużą aktywność dydaktyczną oraz wysoki poziom pracy dydaktycznej znajdujący potwierdzenie w bardzo dobrych ocenach w ankiecie studenckiej;

- zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym w szczególności pełnienie funkcji Sekretarza Naukowego;

- działalność popularyzującą geografię, w tym pracę w jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Krakowie obejmującego województwa małopolskie i podkarpackie.

2011

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Mirosławowi Żelaznemu za:

- osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie hydrologii, w tym zwłaszcza badania czynników warunkujących zróżnicowanie przestrzenne i zmienność czasową składu chemicznego wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych, znajdujące wyraz w artykułach opublikowanych w międzynarodowych czasopismach o dużym zasięgu, m.in. Environmental Pollution (2011), Water, Air, and Soil Pollution (2011), Soil and Water Research (2008), renomowanych czasopismach krajowych, m.in. Przeglądzie Geograficznym (2003, 2010) i Przeglądzie Geologicznym (2003), rozdziałach w monografiach wydanych w Paryżu (UNESCO) oraz książce Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych i podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim (2005);

- kierowanie projektami badawczymi pt. Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i dynamikę chemizmu wód w Tatrzańskim Parku Narodowym (2007-2010) i Znaczenie opadów atmosferycznych w kształtowaniu dynamiki dostawy i odprowadzania biogenów ze zlewni pogórskich o różnym użytkowaniu (2002-2005), oraz uczestnictwo w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;

- zaangażowanie w prace na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym udział w organizacji konferencji naukowych;

- bardzo dużą aktywność dydaktyczną, w tym zaangażowanie licznej grupy studentów i doktorantów w prace badawcze oraz pełnienie funkcji Opiekuna Koła Geografów UJ.

2010

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Grzegorzowi Mickowi za:

- osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie geografii ekonomicznej, w tym zwłaszcza badań układów przestrzennych firm gospodarki opartej na wiedzy oraz oddziaływania dużych przedsiębiorstw na otoczenie lokalne, znajdujące wyraz w artykułach publikowanych w międzynarodowych czasopismach o dużym zasięgu, m.in. European Planning Studies, Geografiska Annaler, European Spatial Research and Policy, Geographia Polonica, rozdziałach w monografiach wydanych w Londynie (Ashgate) i Berlinie (Lit Verlag) oraz książkach Krakowska przestrzeń biurowa (2003) i Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym (2010);

- uczestnictwo w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, m.in. The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries (6. Program Ramowy UE), Rewitalizacja miast polskich oraz Małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, oraz konferencjach naukowych;

- zorganizowanie sieci badawczej Regional Development and the Changing Geography of Outsourcing Business Services in an Enlarged Europe w ramach Regional Studies Association;

- zaangażowanie w prace na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym udział w organizacji konferencji naukowych i pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, oraz pracę w Komitecie Okręgowym Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej;

- bardzo duże zaangażowanie w działalność dydaktyczną, w tym przygotowanie nowych kursów.

2009

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Katarzynie Ostapowicz za:

- osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie wykorzystania teorii i technologii informacji geograficznej (GIS i teledetekcji) w badaniach środowiska, w tym zwłaszcza modelowania zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi, znajdujące wyraz w artykułach opublikowanych w międzynarodowych czasopismach o dużym zasięgu, m.in. Mountain Research and Development (2009), Ecological Indicators (2009), International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2008), Landscape Ecology (2008) oraz licznych innych pracach w wydawnictwach zagranicznych i krajowych;

- uczestnictwo w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz projektach badawczych;

- zaangażowanie w prace na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym udział w organizacji konferencji naukowych oraz pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej;

- bardzo duże zaangażowanie w działalność dydaktyczną, w tym przygotowanie nowych kursów oraz rozwijanie zajęć w formie e-learningu.

(zobacz: reporaż z wręczenia Nagród)

 

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać Nagrodę im. Wincentego Pola
dr inż. Bartłomiejowi Rzoncy za:

- osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie badań hydrogeologii szczelinowych i krasowych ośrodków skalnych oraz badań źródeł, znajdujące wyraz w artykułach opublikowanych w międzynarodowych czasopismach o dużym zasięgu, m.in. Geomorphology (2009), Hydrology Research (2009), Journal of Hydrology (2008), oraz innych pracach znaczących wydawnictwach krajowych i zagranicznych, m.in. w Przeglądzie Geologicznym;

- uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz projektach badawczych;

- duże zaangażowanie w wysoko ocenianą działalność dydaktyczną, w tym w szczególności szerokie włączenie studentów i doktorantów w badania źródeł w Bieszczadach.

(zobacz: reporaż z wręczenia Nagród)

2008

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać w 2008 roku Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Katarzynie Piotrowicz za:

- osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie klimatologii, znajdujące wyraz w dużej liczbie różnorodnych publikacji w międzynarodowych i ogólnopolskich czasopismach i wydawnictwach monograficznych, m.in. International Journal of Climatology (1998, 2003), Geographia Polonica (1996, 1997, 2004), Polish Journal of Environmental Studies (2006), L'apres-développement durable: Espaces, Nature, Culture et Qualité (2008, Paris), Przegląd Geofizyczny (2000, 2002), Czasopismo Geograficzne (2000), Przegląd Lekarski (2005), Balneologia Polska (2006), Alergologia. Immunologia (2006);

- zaangażowanie w prace na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym wieloletnie redagowanie Katalogu Studiów oraz udział w organizacji konferencji naukowych;

- uczestnictwo w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz projektach badawczych;

- zaangażowanie w działalność dydaktyczną.

2007

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać w 2007 roku Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Elżbiecie Bilskiej-Wodeckiej za:

- osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie geografii człowieka, a szczególnie geografii religii, w tym serię publikacji w międzynarodowych i ogólnopolskich czasopismach, m.in. GeoJournal (2006), oraz prestiżowych monografiach, m.in. The Changing Religious Landscape of Europe (2005, Amsterdam) i Pilgrimages in European Culture (2006, Frankfurt);

- ogromne wieloletnie zaangażowanie w prace redakcyjne nad wydawnictwami seryjnymi i monograficznymi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, służenie radą i pomocą wielu autorom i redaktorom;

- włączanie studentów i doktorantów w realizację projektów badawczych, m.in. interdyscyplinarnego projektu Żydzi w Polsce;

- wielki wkład w pracę dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu geografii, w tym przygotowanie nowych kursów, m.in. Graficznej prezentacji informacji geograficznej;

- promocję i organizację płaszczyzny e-learningowej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

 

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać w 2007 roku Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Anicie Bokwie za:

- dorobek naukowy w zakresie klimatologii, w tym dużą liczbę publikacji w językach obcych, m.in. w renomowanych wydawnictwach zagranicznych takich jak Europe and Global Climate Change: Politics, Foreign Policy and Regional Cooperation (Edward Elgar, 2007) oraz współredakcję kilku prac monograficznych, w tym Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii (2004), Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie nowych mediów w edukacji (2004) oraz Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych (2005);

- zaangażowanie w projektach badawczych, a w szczególności projekcie ESPERE-ENC (Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - Educational Network on Climate) w ramach 5. Programu Ramowego Komisji Europejskiej (2003-2004), wynikiem którego jest unikatowa internetowa Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE w 8 językach;

- uczestnictwo w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;

- wielki wkład pracy w kierowanie Stacją Naukową Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Gaiku-Brzezowej;

- zaangażowanie w działalność dydaktyczną i pobudzanie zainteresowań naukowych studentów, w tym prowadzenie kursów w języku angielskim.

2006

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać w 2006 roku Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Markowi Drewnikowi za:

- wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie geografii gleb, znajdujące wyraz w wysoko punktowanych publikacjach w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, między innymi w prestiżowym czasopiśmie Geoderma;

- ogromny wkład pracy w przygotowanie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do prawidłowego funkcjonowania w nowym obiekcie na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego;

- zaangażowanie w działalność dydaktyczną i pobudzanie zainteresowań naukowych studentów.

 

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać w 2006 roku Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Krzysztofowi Gwosdzowi za:

- duży dorobek naukowy na polu geografii społeczno-ekonomicznej, a w szczególności podejmowanie nowatorskich problemów badawczych i publikacje wyników badań m.in. w renomowanym czasopiśmie Environment and Planning A;

- udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym koordynowanie projektu dla rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu, poświęconego ocenie efektów funkcjonowania pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu;

- wielkie zaangażowanie w przygotowanie nowych kursów i szerzenie pasji badawczej wśród studentów.

 

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ postanowiła przyznać w 2006 roku Nagrodę im. Wincentego Pola
dr Mateuszowi Trollowi za:

- organizację cyklu obozów naukowych w Czarnohorze poświęconych badaniom nad przyrodą i kulturą tego regionu, umiejętne zaangażowanie studentów i doktorantów w realizację ww. badań, organizację konferencji oraz prace redakcyjne nad wydawnictwami prezentującymi wyniki badań, a także znajdowanie sponsorów finansujących tę działalność - w dwusetną rocznicę urodzin Wincentego Pola - badacza Czarnohory i Huculszczyzny;

- ogromne zaangażowanie w pracę dydaktyczną na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych;

- znaczące osiągnięcia w działalności naukowej, między innymi w czasopiśmie Geoinformatica Polonica.