Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o rekrutacji do programu geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków na jedno miejsce w programie doktorskim w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Wymagania związane z udziałem w projekcie

 • ukończone studia z zakresu nauk społecznych (socjologia, geografia, ekonomia, zarządzanie, itp.), dokumenty potwierdzające ukończenie studiów są wymagane przy wpisie na studia w SDNS),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie referatów i przygotowanie publikacji;
 • autentyczne zainteresowanie nauką, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 • kandydatka/kandydat w momencie przystępowania do postępowania rekrutacyjnego nie może posiadać stopnia naukowego doktora i nie może być uczestnikiem szkoły doktorskiej;
 • gotowość do odbycia stażu zagranicznego. Kandydatka/Kandydat, przystępując do konkursu, musi być świadoma/świadomy, że zgodnie z założeniami grantu Preludium Bis 1 może być zobowiązana/zobowiązany do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego w ramach odrębnego konkursu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Harmonogram rekrutacji

 • dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK przez kandydatów: 2 października–16 października 2020 roku
 • termin dostarczenia listu rekomendacyjnego do SDNS: 24 października 2020 roku
 • zdalne rozmowy kwalifikacyjne: 26-28 października 2020 roku
 • ogłoszenie wyników: 29 października 2020 roku
 • wpisy: 30 października 2020 roku

 

Liczba miejsc: 1

 

Kryteria oceny

Na podstawie załącznika do uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych wynik kwalifikacji kandydata jest ustalany w oparciu o ocenę kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej) oraz dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej).

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji (0-100 pkt).

 

Opis zadań

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Lokalny wpływ przestrzeni współpracy” kierowanego przez dr. hab. Grzegorza Micka, prof. UJ. Badania obejmują ocenę skali, zakresu i zasięgu wpływu przestrzeni współpracy (m.in. przestrzeni co-workingowych) na lokalne otoczenia społeczne i gospodarcze.

Do głównych zadań stypendysty/stypendystki będą należały:

 1. dokonywanie ciągłego przeglądu literatury w zakresie tematyki badań,
 2. współpraca przy przygotowaniu kwestionariuszy wywiadów,
 3. prowadzenie badań empirycznych (zwłaszcza pogłębionych wywiadów, dokonywanie transkrypcji oraz kodowanie),
 4. współpraca przy analizie i interpretacji danych oraz przygotowaniu publikacji,
 5. współpraca przy zarządzaniu i ochronie danych,
 6. wsparcie w działaniach technicznych i organizacyjnych,

Kandydat/kandydatka jest zobowiązany do realizacji Programu Doktorskiego z geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w SDNS.

Typ konkursu: PRELUDIUM BIS 9

 

Warunki zatrudnienia

Miejsce realizacji stypendium: Kraków, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oraz Wydział Geografii i Geologii UJ.

Stypendium: Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w Projekcie na wynagrodzenie Doktoranta wynoszącego 5000 zł/m-c (brutto brutto, do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej) oraz 6000 zł (brutto brutto, po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej), na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz – na wniosek Kandydata/Kandydatki – koszty ubezpieczenia chorobowego. Stypendium będzie wypłacane przez 48 miesięcy, począwszy od października 2020 roku.

 

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wpis polega na dostarczeniu do Szkoły we wskazany w komunikacie sposób następujących dokumentów:

·podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,

okopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,

odo wglądu: oryginały dokumentów wczytywanych do systemu na etapie składania zgłoszenia.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły w trybie art. 186 ust. 2 (na podstawie opinii o wysokiej jakości prowadzonych prac badawczych lub zaświadczenia o byciu beneficjentem Programu MNiSW „Diamentowy Grant”) jako dyplom uprawniający do podjęcia kształcenia przedstawia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

 

Szczegółowe informacje odnośnie projektu

dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ
grzegorz.micek@uj.edu,pl

Polecamy również
Spotkanie z cyklu "Meteorologia i Klimatologia dla każdego"
Spotkanie z cyklu "Meteorologia i Klimatologia dla każdego"
Wielkie wyróżnienie dla naszego klubu Krwiodawstwa!
Wielkie wyróżnienie dla naszego klubu Krwiodawstwa!
Wykład: Stratospheric Solar Geoengineering - Taking the Edge off Climate Change?
Wykład: Stratospheric Solar Geoengineering - Taking the Edge off Climate Change?
Spotkanie z cyklu "Meteorologia i Klimatologia dla każdego"
Spotkanie z cyklu "Meteorologia i Klimatologia dla każdego"