Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat o możliwości zatrudnienia asystenta/adiunkta

Szanowni Państwo!


Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zamierza zatrudnić osobę/y na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego od dnia 1 października 2020 r. (lub adiunkta w przypadku spełnienia warunków, tj. stażu pracy na stanowisku asystenta i odpowiedniego dorobku) i wnioskować o rozpisanie właściwego/ych konkursu/ów.
Kandydaci powinni posiadać stopień doktora oraz wykazać się osiągnięciami naukowymi i predyspozycjami do pracy naukowej i dydaktycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Zgodnie z zasadami przyjętymi w IGiGP UJ ranking kandydatów przygotuje komisja powołana przez Dyrektora Instytutu. Kandydaci będą oceniani na podstawie następujących kryteriów:


1. Kierowania projektami badawczymi NCN, NCBiR, NPRH, programy UE
2. Rangi i liczby wysoko punktowanych publikacji naukowych z ostatnich 4 lat
3. Udziału w projektach badawczych NCN, NCBiR, NPRH, programy UE
4. Potwierdzonej znajomości języków obcych
5. Aktywnego udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych
6. Innych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami
7. Uzyskanych stypendiów i nagród
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Instytutu przy ul. Gronostajowej 7, p. 2.03 (lub obok: pokój 2.01 w czasie trwania remontu) do dnia 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) do godz. 10.00. Dokumenty powinny obejmować:
1. Podanie adresowane do Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
2. Krótki życiorys naukowy zawierający omówienie zainteresowań badawczych oraz aktywności naukowej
3. Wykaz projektów badawczych NCN, NCBiR, NPRH, programy UE z określeniem udziału (kierownik, wykonawca)
4. Wykaz wystąpień na konferencjach naukowych
5. Spis opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych w okresie 2016-2020
6. Kserokopię dyplomu doktorskiego
7. Kserokopie recenzji rozprawy doktorskiej
8. Opinię Kierownika Zakładu, o zatrudnienie w którym ubiega się kandydat lub ewentualną opinię promotora lub kierownika we wcześniejszym miejscu pracy
9. Inne dokumenty: certyfikaty językowe, inne dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje, nagrody, stypendia
10. Nadbitki lub kserokopie najważniejszych publikacji (maksymalnie 4 prace)


Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
/Prof. dr hab. Marek Drewnik/


Kraków, 17 stycznia 2020 r.
 

Polecamy również
Projekt ZintegrUJ
Konkurs - Priorytetowy Obszar Badawczy Anthropocene
Smutna Wiadomość
Grant Sonata NCN