Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewód i rozprawa doktorska

Podstawa prawna (należy obserwować, czy nie zostały zmienione!)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2014 poz. 1383)

 

Otwarcie przewodu doktorskiego

Warunek otwarcia przewodu doktorskiego

- Posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki.

- Prezentacja koncepcji pracy doktorskiej na zebraniu naukowym.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, składa w Sekretariacie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Instytutu) następujące dokumenty:

1. Podanie doktoranta o wszczęcie przewodu zawierające (1) temat rozprawy doktorskiej, ze (2) wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, (3) propozycją promotora i (4) dyscypliny dodatkowej, z której będzie zdawany egzamin doktorski (zazwyczaj filozofia). We wniosku można również zaproponować promotora pomocniczego, lub, ze względu na interdyscyplinarny charakter pracy doktorskiej, drugiego promotora (maksymalnie ze stopniem doktora).

2. Oryginał lub poświadczonąa przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. W myśl nowych przepisów stopień doktora może uzyskać osoba, bez tytułu magistra, jeśli uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i zdobyła tzw. "Diamentowy Grant" w ramach programu ustanowionego przez ministra.

3. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (patrz lista MNiSW) oraz informacja o udziale w konferencjach i o prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

4. Życiorys naukowy.

5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.

6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekun naukowy / przyszły promotor), wraz ze jego zgodą na przyjęcie funkcji promotora.

(opcja) 7. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego - dotyczy tylko kandydata, który ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie.

(opcja) 8. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy - dotyczy tylko kandydata, który nie jest studentem studiów doktoranckich w spoza IGiGP UJUW.

(opcja) 9. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego);

(opcja) 10. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

Formy rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a w języku polskim jeśli rozprawa przygotowana jest w języku obcym.

W przypadku, gdy rozprawa ma formę spójnego tematycznie zbioru publikacji konieczne jest, aby spełniała wymogi zapisane w Uchwale nr 01 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Pliki do pobrania
doc
Kwestionariusz osobowy
docx
Strona tytułowa rozprawy doktorskiej
docx
Uchwała Rady IGiGP UJ nr 01 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rozpraw doktorskich tworzonych na podstawie zbioru rozdziałów w książkach, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych
docx
Wniosek o powołanie recenzentów i członków komisji w przewodzie doktorskim
docx
Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego