Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta praktyk zawodowych

Zapraszam studentów IGiGP UJ do zapoznania się z ofertą praktyk zawodowych w formie zdalnej oferowanych do realizacji w roku 2021/2022 pod kierunkiem pracowników IGiGP UJ

Oferowane praktyki mogą stanowić podstawę do zaliczenia kursu „Praktyka zawodowa” (obowiązkowego na studiach licencjackich). Osoby zakwalifikowane na praktykę proszę o kontakt za pośrednictwem e-mail: katarzyna.rotter@uj.edu.pl w celu uzyskania informacji na temat wymagań formalnych do uzyskania zaliczenia.

Mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych w IGiGP UJ

 

 

UNDERSTANDING ATTITUDES OF EMPLOYEES TOWARDS FOOD WASTE REDUCTION IN FOODSERVICES

POSTAWY PRACOWNIKÓW WOBEC OGRANICZENIA MARNOTRAWIENIA ŻYWNOŚCI W USŁUGACH GASTRONOMICZNYCH


Pod kierunkiem: Prof. Viachaslau Filimonau (University of Surrey), dr Magdalena Kubal-Czerwińska (UJ)
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej


Forma praktyk: praca zdalna, praca w terenie
Wymiar godzinowy: 120 godz.


Termin realizacji: do uzgodnienia w ramach czasowych od 01.04.2022 do 15.07.2022


Zakres tematyczny:
1. Wprowadzenie do problemu ograniczania marnowania żywności - perspektywa teoretyczna (4 godz.) (w języku angielskim)
2. Szkolenie z projektowania i przeprowadzania ankiet z wykorzystaniem kwestionariusza (w języku polskim) (3 godz.)
3. Szkolenie z przygotowania bazy danych (1 godz.) (w języku polskim)
4. Szkolenie BHP (2 godziny) (w języku polskim)
5. Przeprowadzenie 100 ankiet z respondentami* (w języku polskim) (80 godz.)
6. Przygotowanie bazy danych (w języku polskim) (30 godzin)
*) na potrzeby niniejszego badania docelowymi respondentami są pracownicy na poziomie podstawowym w branży gastronomicznej: kierownicy obiektów gastronomicznych oraz pracownicy hali: kelnerzy, kucharze, pomocnicy kucharzy, barmani, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przepracowali w gastronomii co najmniej 3 miesiące.

Ewaluacja praktyk odbywa się na podstawie zrealizowanych godzin oraz osiągniętych rezultatów tj. utworzonej bazy danych w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.
Oferta dla 3-4 osób.

Wymagane:
✓ chęć nauczenia się projektowania i prowadzenia badań opinii publicznej oraz analizowania wyników,
✓ znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dobrym,
✓ wykupienie ubezpieczenia od NNW i KL.
Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych.
Osoby, które zgłoszą się w celu odbycia praktyki będą poproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Praktyka bezpłatna
Zgłoszenia zawierające potwierdzenie spełnienia wymagań przyjęcia na praktykę, tj. następujące dane: imię i nazwisko, rok studiów i specjalność, zrealizowane kursy z geografii społeczno-ekonomicznej i/lub przykłady udziału w projektach badawczych, w których były prowadzone badania ankietowe
proszę przesyłać do 25.03.2022 r. na adres: magdalena.kubal@uj.edu.pl

W przypadku przyjęcia na praktykę, osoby planujące zaliczać kurs "Praktyka zawodowa" w IGiGP są proszone o kontakt PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK (!) z mgr Katarzyną Rotter-Jarzębińską (katarzyna.rotter@uj.edu.pl) celem dopełnienia wymagań formalnych związanych z uczestnictwem w kursie.

 

UNDERSTANDING ATTITUDES OF EMPLOYEES TOWARDS FOOD WASTE REDUCTION IN FOODSERVICES
Under the supervision of: Prof. Viachaslau Filimonau (University of Surrey), dr Magdalena Kubal-Czerwińska (UJ)
Institute of Geography and Spatial Management


Form of the internship: remote work, field work
Hourly dimension: 120 hours
Completion date: to be agreed within the time frame from 01.04.2022 do 15.07.2022


Thematic scope:
1. Introduction to the problem of reducing food waste from the theoretical perspective (4 hours) (in English)
2. Training in survey design and conducting surveys using a questionnaire (in Polish) (3 hours)
3. Training on database preparation (1 hour) (in Polish)
4. Safety training (2 hours) (in Polish)
5. Conducting 100 questionnaires with respondents* (in Polish) (80 hours)
6. Database preparation (in Polish) (30 hours)
*) for the purpose of this study, target respondents are entry-level employees of the catering industry: supervisors of catering facilities and hall employees: waiters, chefs, kitchen assistants, bartenders, who have worked in gastronomy for at least 3 months in the last 5 years.
Evaluation of the internship is based on the hours completed and the results achieved, i.e., a database created on the basis of a survey conducted with the use of a survey questionnaire.


Offer for 3-4 people.
Requirements:
✓ desire to learn how to design and admin a public opinion survey and how to analyze its results,
✓ Good level of understanding of English language,
✓ purchase of insurance (NNW, KL)
Desirable:
✓ Previous experience in conducting quantitative surveys.
Students who apply for an internship will be asked for an interview.


Free placement
Applications confirming compliance with the admission requirements, i.e. the following data: name and surname, year of study and specialization, completed courses in socio-economic geography and / or examples of participation in research projects in which questionnaire surveys were conducted
please send by 25/03/2022 to the following address: magdalena.kubal@uj.edu.pl

In the case of admission to a placement, people planning to pass the "Internship" course at IGiGP are asked to contact Katarzyna Rotter-Jarzębińska, MSc (katarzyna.rotter@uj.edu.pl) BEFORE BEGINNING of the internship (!) in order to complete the formal requirements related to participation in the course.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron