Technologie Informacji Geograficznej
w gospodarce przestrzennej
innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku
 
O projekcie

Celem projektu Technologie informacji geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku (e-Geo) jest opracowanie nowego kierunku studiów II stopnia, kształcących specjalistów w zakresie gospodarowania przestrzenią, potrafiących korzystać z dostępnych zasobów danych geograficznych i narzędzi geoinformatycznych. Treści programowe nakierowane będą także na zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie dzięki pogłębionej znajomości rynku pracy. Grupę docelową projektu stanowią absolwenci przyrodniczych, społecznych i technicznych studiów I stopnia uczelni polskich i zagranicznych, którzy chcą podjąć studia magisterskie w Polsce.

Działania
Finansowanie
Zespół
Aktualności
Kontakt
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych